Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1082 Vollporten

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Vollporten
Inventarnummer 1082
Byggeår 1695, grunnvoll lagt 1664
Opprinnelig bruk Vollport
Nåværende bruk Vollport
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse En av festningens eldste porter. Må ses i sammenheng med den påstående vaktstue (0021). Porten synes å være oppført med festningsportene i Rendsburg som direkte forbilde. Disse ble oppført som en del av byens festningsverk i perioden 1669-73 med den hollandske ingeniøroffiseren Henrik Ruse (1624 -1679) som arkitekt. (Jfr. Karl-Heinz Freiwald, Rendsburg im Wandel der Zeiten, Rendsburg 1986.) Det er interessant at mens portene i Rendsburg ble revet på 1850-tallet, står festningsporten i Fredrikstad fremdeles.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Murt port gjennom vollen ved Gyldenløves bastion, med påstående vaktbygning (0021). Begge portbuer av huggen blåstein, ellers er murverket i frontene og i portgangens vegger av bruddstein. Portgangens gulv er brolagt, dens tak dannes av flrskårne bj elker som utgjør gulvbjelker i den påstående 0021. Tofløyet, stabelhengslet treport med flskebensmønstret panel i østre portbue. Begge portfronter flankeres av skrånende bruddsteinsmurer som leder inn mot porten.  

1664
Festningens ingeniør, Wyllem Coucheron, fremholdt at det straks måtte brytes og fremkjøres stein til den hvelvede port som skal påbegynnes til sommeren. (Widerberg 1934: 46)
1665
Arbeidet med midterste landbastion (1057 Prins Fredriks bastion) ble antagelig drevet fra begge sider frem mot den nye vollporten (forløperen til 1082). Denne ble oppført provisorisk av tre. Det ble bygget en bro over graven utenfor vollporten og lagt tømmerbrolegning (korte kubber av tømmer stilt side om side) fra broen, inn gjennom porten og inntil «byens gate vedtages». Videre ble det bygget et galleri og brystvern av tømmer på begge sider av den nye vollporten, deres hensikt var å forbinde vollene. Utenfor porten ble det satt opp to slagbommer, og veien inn til fossebreen på begge sider ble stengt med to små porter. (Widerberg 1934: 49)
1674
Samtlige vollporter var forfalne og ble ombygget, men fremdeles av treverk (Widerberg 1934: 56)
1682 - 1683
Ny vollportbro med flre murte pillarer på tømmerfundament på nedrammede peler. Det ble også bestemt at store vollport skulle oppføres som en hvelvet port med en corps de garde ovenpå – «som i Rendsburg» – for å beskytte hvelvet mot regn og sne. (Widerberg 1934: 66)
1683
Blåstein hugget til ytre og indre arkitektur og siratverk (Widerberg 1934: 66)
1684
I prosjektet for året ble de store vanskeligheter med byggearbeidet fremhevet (fundamenteringen og nødvendigheten av å ta ned en stor del av kurtinen), og det ble henstilt til kongens avgjørelse om et så kostbart arbeid burde igangsettes nå. Dermed ble spørsmålet utsatt i lengre tid. (Widerberg 1934: 66)
1692
Spørsmålet ble igjen tatt opp i bygningsforslaget for året, hvor det ble anført at vollporten var så dårlig at den ikke kunne brukes lenger. Forslaget flkk ikke kongens approbasjon. Det ble etterspurt overslag for en enkel treport. Dette ble også innsendt, men det ble samtidig gjort oppmerksom på at det fantes hugne stein til en hvelvet vollport. Så kom det ordre om at porten skulle bygges av tre med et tak en espèce de corps de garde. (Widerberg 1934: 66)
1693
Det ble meldt at man ikke hadde rukket å etterkomme ordren om en treport, og det ble spurt om ikke kongen ville beslutte en varig byggemåte. Samtidig ble det meldt at treverket i vollporten nå var så råttent at man fryktet det skulle gi etter for jordtyngden. Man hadde derfor fjernet jorden og fylt den på vollens indre skråning. Med dette flkk det bero inntil ordre angående bygning av en ny port kom. (Widerberg 1934: 66)
1695
Omsider ble det oppnådd approbasjon for bygging av 1082, og den ble oppført samme år. Det ble ikke murt porthvelv, men lagt bjelker av tykke vrakmaster og over dette tykke furuplanker. (Widerberg 1934: 66)
1696
0021 Vollportvakten ferdiginnredet. Den tidligere corps de garde ved vollporten (†) flyttet over til strandsiden og oppsatt ved 1078 Ferjeporten. (Widerberg 1934: 68)
1713
Kommisjonen som besiktiget festningens verker noterte at 0021 Vollportvakten delvis manglet vinduer og innredning, og at taket måtte repareres. I vollporten fantes en del ødelagte og utfalne stein. Vindebroklappen, sprinkelporten, fotstykkene og broen over graven var nesten råtne. (Widerberg 1934: 100)

Ingen treff