Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser, ordforklaring

Forkortelser

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FIS-EBA

Forsvarets informasjonssystem om eiendommer, bygg og anlegg

FKP

Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU

Forsvarsmuseet

FO

Forsvarets overkommando

HER

Forsvarsbyggs eiendomsregister

Ing.våp.

Ingeniørvåpenet til 1940

Kml.

Kulturminneloven

LFM

Lokal forvaltningsmyndighet (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

NRA

Norsk Riksarkiv

Pbl.

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

RK

Rustkammeret, Trondheim

Festningsterminologi

affutasje

Understell for kanonrør (jfr. lavett og rappert).

aprille

el. aparille; oppfart eller rampe for å bringe kanoner opp til batteristandplass.

barakke

el. brakke; mannskapsforlegning (også benevnt «kaserne»).

bankett

Standplass bak brystvern for skyts eller geværskyttere.

bastion

(«bolverk») Fremskytende, flerkantet kanonplattform i en befestningslinje, vanligvis med fire frie sider: to faser som danner en spiss og to flanker som fører frem til fasene.

batteri

Fundament for artilleristilling, også selve standplassen og dekningsvollen. Kan i tillegg bety flere kanoner på samme sted.

befestning

Alle typer for anlegg bygget for forsvarsformål.

befestningsverk

(verk) Anlegg som utelukkende har forsvarsformål.

blendering

Avskjerming mot beskytning.

brystvern

Oppbygget dekning (gjerne av torv) for skyts og mannskap.

citadell

Kjernefestningen i en festning eller en befestet by

corps de garde

Vaktbygning-/lokale; også benyttet som arrest.

dekket vei

Forbindelsesvei omkring en festning på toppen el. innersiden av kontreeskarpen; beskyttet (dekket) av brystvern, eller beskyttet vei til utenverk eller detasjerte fort.

depotfestning

Festninger som også fungerte som oppbevarings-/forsyningssted for andre militære avdelinger i området.

detasjerte fort

Små, selvstendige fremskutte utenverk foran og i regelen rundt en hovedbefestning. Innenfor eget artilleris rekkevidde var de detasjerte fortene åpne i ryggen, ellers lukkede.

donjon

Forsvarstårn innrettet med skyts, magasin og forlegning. Den er kjernen i en tårnfestning som f.eks. Kristiansten.

esplanade

Ubebygget terreng foran en befestning.

embrassure el. embrasyr

Skyteåpning i et lukket vern (f.eks. kasematt) – også om skyteåpning for geværskyttere.

escarpe

Den siden av vollen som vender mot fienden (jf. kontreeskarpe).

fase

Den ytre del av bastionsmuren; ligger mellom bastionens spiss og dens flanke.

festning

Selvstendig, lukket forsvarsanlegg som er permanent utstyrt med artilleri, magasin, bemanning og kommandantskap.

fanke

Den del av bastionsmuren som ligger mellom fasen og kurtinen.

fort/fortresse

Permanent mindre, forsvarsverk; bemannet under beredskap.

garnison

Fast militær besetning på festning eller i by.

geværgalleri

Dekket vern for geværskyttere.

glacis

Slak, jevnet skråning på utsiden av graven og kontreeskaerpen, som etter hvert går over i terrenget med fritt skuddfelt for festningens våpen.

gorge

«strupe»; sperring av et forsvarsverks åpne bakside.

grav

Det viktigste stormhinder ved en festning; kan være tørr eller våt (dvs. fylt med vann). Se også vollgrav.

haubits

(morter); skyts for granater fylt med krutt, som går i krum bane og har ildrør kortere enn 30 kalibre.

halv-bastion

Et verk formet som bastion, men med 3 frie sider, ikke fire.

hornverk

Et forsvarsverk bestående av en kurtine flankert av to halv bastioner.

infanteri

Fotsoldater.

kaliber

Måleenhet for dimensjonering av ildvåpen.

kanon

Komplett sammensetning av rør og affutasje.

kasematt

Som regel underjordisk rom og bygget som en del av festningsmuren, for skyts, ammunisjon eller forlegning

kontre-eskarp

Voll utenfor festningsgraven.

krenellering

Murtopp med skyteskår («hakk»).

kurtine

Et parti av festnings- el hovedvollen mellom to bastioner.

laboratorium

Bygning for fremstilling og behandling av ammunisjon og sprengstoff

palisade

Hinder/forskansninger av spisse pæler nedgravet i/ved vollgraver.

place d'armes

Våpenplass. Plass hvor troppene kan samles eller eksersere.

ravelin

Utenverk foran kurtinen med festningens hovedport.

redang

Enkelt, triangulært eller pilformet utenverk eller del av en befestningslinje.

redutt

Liten skanse i et forsvarsanlegg, som utgjør den siste tilflukt for anleggets forsvarere.

retransjement

Befestet område i eller utenfor hovedfestningen, for å romme forlegning, magasiner, staller, etc.

revetements-mur

Festningsmur bygget som støtte for jordvoller/brystvern.

skanse

Mindre befestningsanlegg, ofte bygget opp av jordvoller, for ett eller to kanonbatterier.

sortiport

Mindre port for adkomst til utenverk eller som utfallsport til forterrenget.

tenalje

Inngående vinkel i en befestningslinje. Betegnelse for mindre utenverk foran kurtinen med inngående vinkel.

tenaljert linje

Ut- og inngående festningslinje med tenaljer, redanger, mm.

tenaljefestning

Festning hvor voll-linjen er tenaljeformet. Kalles gjerne stjernefestning.

terreplain

Terrengnivå på innsiden av vollen.

travers

Tverrvoll bak brystvern eller i en skyttegrav eller vollgrav; bygget for å stoppe fendtlig flankerende ild eller for å redusere virkningen av sprengstykker mellom kanonbenkene.

utenverk

Et forsvarsanlegg utenfor kjernefestningens hovedvoll eller donjon.

vollgang

Sammenhengende kommunikasjonsareal på vollen bak standplass for skyts og mannskap.

vollgrav

Forsenket terreng umiddelbart utenfor festningsverkene. Kan være tørr eller våt.

Image "chapter-8-103-1.jpg" without description

Image "chapter-8-103-2.jpg" without description

Image "chapter-8-103-3.jpg" without description

Image "chapter-8-103-4.jpg" without description

Image "chapter-8-103-5.jpg" without description