Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kristiansten festning

Forord

Etter den store bybrannen i 1681 beordret kong Christian 5. at det skulle utarbeides en ny by- og befestningsplan for Trondheim. Selve byen fikk nytt gatenett etter barokkens idealer med et sammenhengende vollanlegg rundt bykjernen. Munkholmen ble befestet for å forhindre angrep fra sjøsiden og Kristiansten festning ble bygget på den strategiske høyden Erlandshaugen for å hindre en fiende i å kunne skyte ned på byen.

Kristiansten var en effektiv vokter av byen frem til den ble nedlagt som aktivt militæranlegg i 1816. Festningen ble aldri angrepet direkte, men motsto blant annet beleiring av store svenske styrker i 1718. I dag fremstår den som Norges best bevarte tårnfestning fra 1600-tallet, med den markante donjonen synlig fra hele byen.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk signaliserer med denne verneplanen ønsket om å ville synliggjøre og ivareta de store nasjonale kulturminneverdiene som Kristiansten festning besitter.

Forsvarsbygg har på vegne av Forsvarsdepartementet det helhetlige ansvaret for Forsvarets kulturminner og skal forvalte, bevare og utvikle festningsanleggene i Forsvarets eie. Intensjonen er å gjøre festningene til levende arenaer for kulturliv, folkeliv og næringsliv. Verneplanene – som utarbeides for alle de 14 nasjonale festningsverkene – skal være til støtte i dette arbeidet og være premissgiver for øvrige planer. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr. 54 (1992–1993) Nasjonale festningsverk.

Verneplanen er godkjent av Riksantikvaren i brev av 12. desember 2006 og ble lagt til grunn i forbindelse med fredningssaken.

Festningen ble fredet etter kulturminneloven 10. november 2014.

Merknad: Siden verneplanen var ferdig har Forsvarsbygg gått gjennom omfattende omorganiseringer. Navn- og rolleendring etter omorganiseringene ikke ajourført i verneplanen.

Image "picture-11-1.jpg" without description

Donjonen er fundamentert på fjell. Foto: Jiri Havran.

Image "picture-5-2.jpg" without description

Donjonen sett fra sydøst med Kurtinen i forgrunnen, Kongens bastion med port til Den lavereliggende tenaljen til venstre, og porten til Den dobbelte tenaljen til høyre. Foto: Jiri Havran, 2006.