Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Forsvarsbygg forvalter eieransvaret på vegne av Forsvarsdepartementet.

Forsvarsbygg er koordinerende ledd overfor kulturminnemyndighetene. Forsvarsmuseet skal være rådgiver i militærhistoriske spørsmål og ansvarlig for ivaretakelse av kanonmateriell og annet musealt utstyr på Karljohansvern.

I all forvaltning av bygninger og anlegg må det sørges for ivaretakelse av områdets biologsike mangfold.

Generelt

 • Planen har gyldighet som forvaltningsplan for Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren.
 • Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av de berørte områder og for alle typer planer som angår bruken av områdene, herunder etablissementplaner, FDV-planer, restaureringsplaner m.v.
 • Riksantikvaren eller den han bemyndiger er rette antikvariske myndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1 samt for verneområdet som helhet. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensyn av Forsvarsbygg. I plansaker er det fylkeskommunen som skal påse at kulturminneinteresser blir ivaretatt i planprosessen i henhold til oppgavefordeling innen kulturminnevernet.
 • Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med Forsvarsbygg for rådgivning og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Image "070901a_139_01.jpg" without description

Ammunisjonsmagasin fra unionsoppløsningstiden: Bygningen fra 1892 (0403) representerer en ny generasjon ammunisjonsmagasin, oppført av treverk med dobbel panelling og med en ytre kledning av bølgeblikk mens de tidligere var i mur. Magasinet som er godt synlig fra sjøen, har grunnmur forblendet med naturstein og fremstår dermed som en tradisjonell norsk gårdsbygning.

Søknadspliktige tiltak

 • For tiltak som berører anlegg som blir registrert som automatisk fredet kan det bli stilt krav om arkeologiske undersøkelser. I henhold til kulturminnelovens § 10.1 belastes tiltakshaver for kostnadene.
 • Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samråd med Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg. Søknaden til Riksantikvaren sendes via Faggruppe kulturminnevern.
 • Tiltakshaver er ansvarlig for evt. forhåndskontakt eller konferanse med etat for plan- og byggesak eller andre kommunale etater. Tiltak som også berører verneinteresser skal normalt være godkjent av kulturminnemyndighetene før innsending av søknad til plan og bygningsetaten i kommunen.

Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak utover vanlig vedlikehold med godkjente materialer og metoder skal Forsvarsbyggs kulturminneseksjon fungere som antikvarfaglig kontrollant og følge opp prosjektet. Kontrollanten skal bl.a.:

 • påse at tiltaket holder seg innenfor rammene som er gitt i Riksantikvarens/kulturminnemyndighetenes vedtak.
 • bringe frem antikvarisk informasjon, påpeke og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet.
 • påse at antikvariske hensyn blir tilgodesett i tegnings- og beskrivelsesmaterialet.
 • påse at det blir stilt tilstrekkelige krav til utførende firmaer vedr. kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk.
 • være rådgiver og kontrollør vedr. detaljutførelse.
 • delta i prosjekterings- og byggemøter, befaringer, samt annen nødvendig oppfølging for å sikre antikvariske interesser.
 • påse at undersøkelser og arbeider blir tilfredsstillende dokumentert.
 • være kontaktperson i forhold til Riksantikvaren/kulturminnemyndighetene.
 • være kontaktperson vedrørende naturforvaltning for å påse at det tas tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold.

Image "070901a_140_01.jpg" without description

Prøvetaking: For å bestemme mørteltype og å vurdere fuktmengden i muren ble det våren 2003 tatt ut prøver fra granittmuren på Norske Løve før et større rehabilteringsprosjekt ble igangsatt (0246).

Alle arbeider skal dokumenteres i form av beskrivelse, tegninger, fotografier, rapporter og evt. farge- og materialprøver. Det skal dokumenteres før, under og etter at arbeidet er utført. Ansvaret er tiltakshavers i samarbeid med antikvarisk kontrollant og engasjerte rådgivere. Antikvarisk kontrollant har ansvar for spesifisering av dokumentasjonsbehovet og nødvendige retningslinjer. Etter ferdigstillelse sammenstilles dokumentasjonen i arkivbestandig, rapports form. Foruten Markedsområdet (MO) og Forsvarsbygg skal Riksantikvaren ha kopi av dokumentasjonsmaterialet.

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner utarbeides med utgangspunkt i vernebestemmelsene av Forsvarsbyggs kulturminneseksjon i samarbeid med MO. Slike planer skal omfatte prinsippløsninger for metoder og materialbruk, vedlikeholdsintervaller, nødvendige tiltak etc. Forsvarsbyggs kulturminneseksjon er kulturminnefaglig rådgiver.

Gjennomføring av fredning

Verneplanen skal som tidligere nevnt følges opp med fredning etter kulturminneloven. Verneplanens kategorisering og bestemmelser er utformet med tanke på å kunne benyttes i en fredningssak.

Verneplanen er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av områder som går utover eiendomsgrensene.

Image "070901a_141_01.jpg" without description

Kalkovnen på Karljohansvern: Som stor forvalter av gamle murbygninger har Forsvaret bidratt til å gjenerobre kunnskap om fremstilling og bruk av kalk som bygningsmateriale. Da Kalkovn A på Møringa ble restaurert i forbindelse med et EU-prosjekt (LIMEWORKS – RESTORATION OF EUROPEAN LIMEKILNS) ble det også gjenvunnet viktig kunnskap om kvaliteten på ulike typer kalk som Forsvaret har benyttet ved sine anlegg. Materialene som ble brukt under restaureringen ble tatt fra marinestasjonens eget kalkbrudd på Langøya utenfor Holmestrand (solgt i 1937), brent i en feltovn og dermed i sin helhet produsert på byggeplassen. Første del av arbeidet ble gjennomført som kurs for lærere i murerfag på videregående skoler over hele landet. På denne måten ble kunnskapene spredt til en rekke yrkesutøvere (foto: Forsvarsbygg).