Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneplanen er ment å danne grunnlag for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på gjennomføring av fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

  • Verneplanens bestemmelser er begrenset til Forsvarets eiendommer.
  • Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i Kulturminneloven (§15, §19, §22a m.fl.) samt Plan og bygningsloven (§25,6).
  • Verneplanen inneholder også et «Forslag til utvidet verneområde» (se Delområde A, B og C samt eget temakart). Dette gjelder i hovedsak tilgrensende eiendommer som har vært i Forsvarets eie eller er oppført på tomt festet av Forsvaret. På noen av eiendommene står det bygninger som ble fredet ved forskrift i 2000. Ut over dette inneholder områdene en rekke elementer som bør vurderes for vern. Dette faller utenfor Forsvarets ansvarsområde og må avklares i en videre prosess mellom kulturminnemyndighetene og kommunen.

Dersom kategorisering og bestemmelser avviker fra verneplanen etter gjennomført fredning vil denne bli revidert.

For automatisk fredete kulturminner gjelder Kulturminnelovens kap II.

Inntil fredningssaken er gjennomført har verneplanen gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret etter at den er godkjent av Riksantikvaren. Verneplanen vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må i tillegg nødvendige godkjennelser innhentes fra Horten Kommune.

Historiens spor

Fortet Norske Løve fra 1859 var forfalt, men ble satt i stand og tatt i bruk av den tyske okkupasjonsmakten som også gjorde endel tilføyelser. Det gamle tårnet ble forhøyet og over kasernen i midten som opprinnelig hadde flatt tak, ble det oppført en ny etasje. I tillegg ble de åpne kasemattene i enveloppen gjort om til lukkede forlegningsrom. Den tyske tilstedeværelsen i 1940-45 har også satt sine spor i interiøret.

Image "070901a_124_01.jpg" without description

Kun en kasematt ved inngangsporten er fortsatt åpen. Her står det nå en kanon fra Forsvarsmuseet. I bakgrunnen dør til inntilliggende kasematt-rom.

Image "070901a_124_02.jpg" without description

Taklampe fra 2. verdenskrig formet som et vikingskip i en av de store salene med hvelvet tak.

Image "070901a_124_03.jpg" without description

Bro over indre vollgrav mellom envelopp og kaserne. I bakgrunnen det forhøyede tårnet.