Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet (Forsvarets eiendommer)

Verneområdet utgjør et avgrenset areal innenfor de delområder som er nevnt under EiendomsforholdArealer. Det er disse arealene Forsvaret har råderett over  og hvor vernebestemmelsene vil ha gyldighet. De deler av Karljohansvern som ikke lenger er i Forsvarets eie omfattes ikke av verneplanen, og det overlates til sivile vernemyndigheter å foreta en videre vurdering av vernebestemmelser i disse områdene både med hensyn til enkeltobjekter og til mer sammensatte miljøer.

I Forslag til utvidet verneområde er arealer som i dag ligger utenfor Forsvarets eiendom og som naturlig hører med til kulturmiljøet, og tatt som et forslag.

Vernebestemmelsene omfatter alle elementer innenfor verneområdet i Forsvarets eie, herunder også veier, plasser, grøntarealer, terreng, vegetasjon m.m. som ikke er nevnt særskilt i Katalog. Dette kapitelet inneholder i hovedsak oversikt og beskrivelser over bygninger og fortifikatoriske anlegg. Kart og lister viser status pr. mars 2004.

Image "070901a_129_01.jpg" without description

Prestegårdsbebyggelsen: Eldste del av den sivile bebyggelsen i dette området ble oppført i 1840-årene av marketentere, sivile kjøpmenn og gjestgivere som sto for matservering og losji på marinestasjonen.

Automatisk fredede kulturminner (Kulturminneloven § 4)

Ingen automatisk fredete kulturminner er hittil registrert inne på Forsvarets eiendom (se over).

Fredede bygninger

For de fredete bygningene på Karljohansvern gjelder bestemmelsene i forskrift om fredning vedtatt av Riksantikvaren 18.10. 2000 jfr. Kulturminneloven §22a jfr. §15.

Image "070901a_129_02.jpg" without description

Verneklasse 1: Bygninger og anlegg

Oversikten nedenfor viser fredningsverdige inventarer innen verneområdet.

For enkelte bygninger er det historiske navnet eller betegnelsen oppgitt. Dette er i hovedsak bygninger hvis funksjon er vesentlig endret eller der senere/eksisterende benevnelser virker misvisende. Inventarene på Møringa, Vealøs, Mellomøya og Østøya er merket med stedsangivelse. Inventarene er vist på kartene som viser verneklasser (se kap. 5 under de ulike delområdene) med rød farge for bygninger og rosa farge for anlegg.

Inv.nr.

Navn

Omfang av vern

Merknad

0034

Sykestue (eldste del)

Eksteriør

1918–24. Nyere tilbygg mot vest (1952) uten verneverdi

0049

Befalsmessen Carl Johan

Eksteriør og interiør

1840, 1865. Gamle korpsskolebygningen

0050

Befalsforlegningen Gamle Horten

Eksteriør og interiør

1780–90, 1825. Opprinnelig sivil bygning

0051

Stall

Eksteriør og interiør

1859

0056

Marinemusikken

Eksteriør og interiør

1838. Sjauerbrakke, marketenteri m.m

0060

Brakke A

Eksteriør og interiør

1839–1842

0061

Bryggerhus S Paviljong

Eksteriør og interiør

1839–1842

0063

Bryggerhus

Eksteriør og interiør

1839–1842

0065

Bryggerhus N Paviljong

Eksteriør og interiør

1839–1842

0066

Brakke B

Eksteriør og interiør

1829

0067

Bryggerhus S Paviljong

Eksteriør og interiør

1829

0069

Bryggerhus

Eksteriør og interiør

1829

0071

Bryggerhus N Paviljong

Eksteriør og interiør

1829

0072

Brakke C

Eksteriør og interiør

1841–1843

0073

Bryggerhus S Paviljong

Eksteriør og interiør

1841–1843

0075

Bryggerhus

Eksteriør og interiør

1841–1843

0077

Bryggerhus N Paviljong

Eksteriør og interiør

1841–1843

0078

Brakke D

Eksteriør og interiør

1843

0079

Bryggerhus S Paviljong

Eksteriør og interiør

1841–1843

0082

Bryggerhus N Paviljong

Eksteriør og interiør

1841–1843

0088

Skolebygning BSMA

Eksteriør

1862

0090

Ekserserhus

Eksteriør og interiør

1862

0112

Garasje; søndre del

Eksteriør

1841–1843.

Nordre del ombygd (verneklasse 2)

0113

Halvtaksskur

Eksteriør

1850-1860

0120

Garasje

Eksteriør

1876. Redskapsskur m.m. for Ingeniørdetachementet

0121

Maskinverksted

Eksteriør

1917

0124

Det hvite hus

Eksteriør og interiør

1839. Laboratoriet

0125

Halvtaksskur: Toalett/ sykkelstall

Eksteriør

1850–1860

0129

Magasin A

Eksteriør og interiør

1861–1864

0130

Magasin B

Eksteriør og interiør

1839

0134

Halvtaksskur

Eksteriør

1861

0151

Båthus I

Eksteriør og interiør

1899

0164

Rofartøyskur

Eksteriør og interiør

1841

0189

Kalkovn A, Møringa

Eksteriør og interiør

1852

0190

Kalkovn B, Møringa

Eksteriør og interiør

1854

0246

Fortet Norske Løve, Vealøs

Eksteriør og interiør

1852–1859

0281

Oppsynsmannsbolig, Østøya

Eksteriør

1840

0294

Minemagasin II, Østøya

Eksteriør og interiør

1920

0299

Magasin for minevesenet, Østøya

Eksteriør

1877. Magasin for Torpedovesenet

0318

Minemagasin I, Østøya

Eksteriør og interiør

1920

0376

Ammunisjonsmagasin, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1700–1800. «Laden» – opprinnelig utlåve under Falkensten

0377

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1913. Emballasjelager

0378

Lager, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1912. Brannsprøyteskur og lokomotivstall

0379

Arbeidshus, Mellomøya

Eksteriør

1916. Arbeidshus for banelys

0381

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1915. Trinolstøperi

0382

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1913. Arbeidshus I

0383

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1914. Trinolarbeidshus

0384

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1913. Arbeidshus II

0393

Ammunisjonsmagasin, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1914

0403

Lager, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1892. Ammunisjonsmagasin

0405

Lager, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1892. Ammunisjonsmagasin

0407

Lager, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1917. Lokomotivstall, senere arbeidsskur

0409

Ammunisjonsmagasin, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1884. Brandfritt hus på Mellomøen

0423

Krutthuset, Mellomøya

Eksteriør og interiør

1840

0430

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1918. Sprengstoffmagasin

0431

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1912. Sprengstoffmagasin

0432

Verksted/lager, Mellomøya

Eksteriør

1916. Trinolarbeidshus

0434

Lager, Mellomøya

Eksteriør

1841. Arbeidshus

0803

Magasinkai med kanal

Hele anlegget

1840

0804

Kai Dokka-Magasinkanalen

Hele anlegget

1861. Del av kai som fortsatt er i Forsvarets eie (vestre del HIP)

0821

Trebrygge, Mellomøya

Hele anlegget

1905

0824

Kai i tørrmur, Mellomøya

Hele anlegget (rester)

1840

0836

Kjølhalingskai, Østøya

Hele anlegget

1841

0837

Mastedammen, Østøya

Hele anlegget

1840

0951

Murgjerde rundt 0088 BSS

Hele anlegget

1860

0954

Verftsmuren

Hele anlegget

1850–1860. Murgjerde rundt Verfsområdet samt rundt 0124 Det hvite hus

0955

Vollporten/Sydvollen

Hele anlegget

1856

0956

Byvollen

Hele anlegget

1832

1000

Batteriet på Hortenstangen

Hele anlegget

1876

1001

Batteriet på Møringa

Hele anlegget

1874

1002

Batteriet på Tivoli

Hele anlegget

1874

1011

Strandbatteri nr. II

Hele anlegget

1851

1051

Kanalen over Bromsjordet

Hele anlegget

1857–1863

Image "070901a_131_01.jpg" without description

Bygninger i verneklasse 1 som ble fredet ved forskrift 18.10.2000

0111

Verftsporten

Eksteriør og interiør

1859

0132

Brannstasjon

Eksteriør

1858. Tidligere sprøitehus

0133

Kjøretøyverksteder

Eksteriør

1861. Tidligere Maleværksted og Patrontaskeverksted

Image "070901a_131_02.jpg" without description

Verneklasse 1, fredet i 2000: Verftsporten, fullført 1859, ble oppført i upusset tegl med krenelleringer og »skyteskår» hentet fra eldre borger. Denne romantiske arkitektoniske stilen avløste empirestilen som dominerte byggevirksomheten på marineverftet før 1850.

Verneklasse 2: Bygninger og anlegg.

Bygninger og anlegg i verneklasse 2 er vist på kartene om viser verneklasser (se kap. 5, de ulike delområdene) med gul farge.

Inv.nr.

Navn

Merknad

0058

Trafo

Gjelder nordre del. Søndre del mindre ombygd (verneklasse 1)

0112

Garasje v/Verftsporten

 

0126

Verksted og kontor

 

0127

Ladestasjon

 

0188

Kontorbygning, Møringa

 

0193

Montasjehall II, Møringa

 

0194

Helikopterverksted, Møringa

 

0195

Maskinverksted, Møringa

 

0203

Montasjehall II, Møringa

 

0210

Fyrhus og garasje, Møringa

 

0385

Kontorbygning, Mellomøya

Oppsynsmannsbolig

0386

Uthus, Mellomøya

Uthus til oppsynsmannsbolig

0391

Laboratorium, Mellomøya

 

0392

Kraftstasjon (trafo), Mellomøya

 

0394

Lager, Mellomøya

Ammunisjonsmagasin

0399

Ladeverksted, Mellomøya

 

0417

Lager, Mellomøya

Sprengstofflager

0771

Kanalbrua

 

1003

Luftvernstillinger

Bygget i forkant av inv. nr. 1000 Batteriet på Hortenstangen

Image "070901a_132_01.jpg" without description

Verneklasse 2: Det tyske laboratoriet på Mellomøya (0392) ble oppført under okkupasjonstiden og viser den militærhistoriske utviklingen på øyene. Bygninger og anlegg fra denne perioden er imidlertid fragmentarisk bevart på Karljohansvern og derfor bare med få unntak tatt med i verneplanen.

Bygninger og anlegg med liten verneverdi (verneklasse 0)

Bygninger og anlegg med liten verneverdi er merket med grå farge på kartene som viser verneklasser (se kap. 5 de ulike delområdene).

Inv.nr.

Navn

Merknad

0032

Sambandsbunker

 

0033

Fritidsbygg

 

0034

Sykestue, tilbygg

Gjelder nyeste del av sykestue, oppført 1952

0053

Brakken på Vollene

 

0083

Garasje v/ 0188, Møringa

 

0087

Vaktbu, Møringa

 

0089

Murkaserne BSS

 

0091

Elevforlegning

 

0115

Torpedoverksted

 

0131

Sentrallager

 

0138

Kontorbygning FFI

 

0139

Forsøkshus for FFI

 

0140

Anleggsverksted

 

0141

Lager på kulltomten

 

0144

Materiallager

 

0145

Gyroverksted

 

0154

Båthus II

 

0155/0156

Kontorbygg/verksteder/lager

Skolebygning SMES

0157

Packardlager

 

0196

Trafo, Møringa

 

0203

Lager FMU (nordre del), Møringa

Tilbygg til 0203 Montasjehall II (verneklasse 2)

0218

Lager, Møringa

Radiosenderstasjon

0243

Brann og røykhus, Vealøs

 

0247

MTB-hall, Vealøs

Monteringshall og torpedoflyhangar

0249

Lagerbrakke, Vealøs

 

0250

Lager, Vealøs

 

0287

Båthus, Østøya

 

0293

Lager, Østøya

Skrapjernlager/brannstasjon

0296

Lager, Østøya

Torpedolager

0312

Trafo, Østøya

 

0313

Minemagasin III, Østøya

 

0319

Delelager, Østøya

 

0320

Kompressorverksted

 

0322

Lager, Østøya

 

0323

Delelager, Østøya

 

0371

Vaktstue

 

0389

Pumpehus

 

0398

Pumpehus

 

0401

Lager

Ammunisjonslager

0414

Lagerskur

 

0418

Lager

Kruttlager

0422

Lager

Lokomotivstall

0425

Lager

Ammunisjonsmagasin

0772

Vealøsbroa

Mellom Møringa og Vealøs

0773

Strømsund bro

Mellom Mellomøya og Østøya

0774

Løvøysund bro

Mellom Løvøya og Mellomøya

0805

Stjertebrygga

Tidligere administrativt fredet, men senere fullstendig ombygd

Image "070901a_134_01.jpg" without description

Lite helhetlig: Bygningsmiljøet rundt SMES, Sjøforsvarets maskin- og elektroskole som tidligere lå på nordsiden av verftsområdet, ble oppført etter annen verdenskrig og er preget av mange endringer. Det har derfor blitt tillagt liten verneverdi (verneklasse 0).

Image "070901a_134_02.jpg" without description

Solgt med fredningsklausul: Den gamle hovedbygningen til Horten gård, senere admiralsbolig, ble solgt i 2002 og er idag igjen sivil bolig.

Bygninger som er solgt med frednings- eller verneklausul

Inv.nr.

Navn

Merknad

0036

Administrasjonsbygning

Fredet (eksteriør og interiør). Tidligere Bolig for overlege og sanitetsforvalter, Marinens sykehus. Omgjort til kontorer

0040

Garnisonsbarakken

Fredet (eksteriør). Ombygd til leiligheter

0041

Skole og økonomibygning

Fredet (eksteriør). Ombygd til leiligheter

0042

Det røde hus

Verneklasse 1, solgt med verneklausul. Opprinnelig sivil bolig (gjestgiversted). Senere Takkelmesterbolig, Verftssjefbolig, NK-bolig. Idag igjen sivil bolig

0047

Admiralsboligen

Fredet (eksteriør og interiør). Opprinnelig sivil (gjestgiversted). Omgjort til privatbolig, sivilt eie

0048

Bryggerhus til 0047

Fredet (eksteriør og interiør). Opprinnelig sivilt (tilhørte 0047). Tilbake til sivilt eie

0054

Solbakken

Verneklasse 1, solgt med verneklausul. Oppført som sivil kjøpmannsgård på militær grunn (marketenteri). Idag leiligheter

Image "070901a_135_01.jpg" without description

Fredet, solgt og tilbakeført: Etter at den tidligere overlegeboligen (0036) ble solgt er flere av interiørene tilbakeført blant annet ved å fjerne nyere platekledning.

Bygninger som er tatt ut av verneplanen og tillatt revet

Inv.nr.

Navn

Merknad

0142

Tremateriallager

Tømmerskur no. 9. Opprinnelig verneklasse 1

0143

Anleggslager

Tømmerskur no 10, senere Magasin for lagring av jernsaker. Opprinnelig verneklasse 1

Image "070901a_135_02.jpg" without description

Revet: Søndre del av det gamle tømmerskuret fra 1859 ble sterkt skadet under bombingen av verftet i 1945, men ble gjenoppbygd og bl.a. innredet med arrester. Bygningen ble etter en samlet vurdering tillatt revet sammen med skuret til venstre fra samme tidsperiode (0142, 0143).

Image "070901a_136_01.jpg" without description

Åpent område med eldre veiløp: Området vest for de gamle marketenteriene og kasernene på Karljohansvern er fortsatt åpent og med synlige spor etter den gamle veien ned til Verftsporten.