Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Spørsmål og svar

Oppfølging av støy ved Evenes flystasjon og lufthavn.

Hvordan ivaretas husdyr med tanke på støy?

Omkring flybasen er det mange gårder som driver med husdyrhold, i særlig grad storfe og sau. Det er gjennomført en undersøkelse for å undersøke konsekvensen F35 flyaktiviteten fra Evenes.
Sluttrapporten fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, institutt for Husdyr og Akvakultur er ferdigstilt. Observasjonene ble gjennomført rundt Evenes lufthavn september 2021. Oppdragsgiver er Forsvarsbygg.

Fra rapporten:

«Vi konkluderer at overflyvning med F-35 jagerfly i den observerte mønster (hyppig daglig aktivitet med flere overflyvning per dag) fører til mild og kortvarig reaksjon hos beitende dyr som er vant til andre typer flyaktivitet og fører ikke til lavere produksjon. Vi estimerer at det er minimal risiko for lavere dyrevelferd, men anbefaler likevel oppfølging av dyra, særlig hester.»

Hvordan ivaretas rein og reindriften med tanke på støy?
I 2021 startet et prosjekt med å se på konsekvenser av at F35 kampfly skal fly fra Evenes. Prosjektet gjennomføres av Naturrestaurering i nært samarbeid med reinbeitedistriktene Grovfjord og Tjeldsund. Det har blant annet vært gjennomført observasjoner i felt under flygning med F16 og F35. Sluttrapport forventes å foreligge i 2023.

Hva sier reguleringsplanen om flygemønster i området rundt Evenes flystasjon?
Reguleringsbestemmelsene sier ikke noe om hvilket flygemønster som skal benyttes. Dette er en forskjell sammenlignet med reguleringsbestemmelsene på Ørland. Forventet flygemønster ligger til grunn for støysonene. Hvis flygemønsteret blir vesentlig endret fra hva som er lagt til grunn for støysonekartene, må støykartene oppdateres.

Hvor finner jeg støysonekartet?
Det er drifter av flyplassen som har ansvaret for å utarbeide støysonekart etter retningslinjen T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Avinor drifter Harstad/Narvik Evenes lufthavn og det er de som har ansvaret for å utarbeide støysonekart. Under arbeidet med ny reguleringsplan på Evenes flyplass utarbeidet Forsvarsbygg oppdaterte støysonekart som ble sendt til Avinor. Støysonekartet er et planleggingsverktøy for arealplanlegging og behandling av byggesaker. Støysonekartet finne her

Må vi regne med flyaktivitet om nettene?
Evenes er en QRA-base som gjør at F35 står på 24 times beredskap og rykke ut hele døgnet.

Er området rundt Evenes flystasjon delt opp i rød og gul støysone?
Støysonekartet er delt opp i rød og gul støysone. Området nærmest flyplassen er rød støysone. Forskjellen på rød og gul støysone er hva som er anbefalt av etablering av ny bebyggelse.

Sier reguleringsbestemmelsene noe om innløsning og støytiltak?Reguleringsbestemmelsene sier ikke noe direkte om innløsning eller støytiltak, men gir krav til innendørs lydnivå. For boliger som gjennom befaring og beregninger viser har over kravene i reguleringsbestemmelsene er løsningen å tilby støytiltak. Hvis ikke en klarer å nå kravet til innendørs lydnivå med støytiltak kan løsningen være å tilby innløsning. For Evenes er det ikke behov for å tilby innløsning på grunn av støy da en klarer å nå kravet med bygningsmessige tiltak for alle boliger.

Antall boliger nær Evenes lufthavn som får støytiltak?
Forsvarsbygg har kartlagt alle bygninger som i henhold til reguleringsplanen skal vurderes for støytiltak.  Når det gjelder spesifikt helårsboliger så er 175 vurdert.  Av disse er det 70 boliger hvor det er inngått avtale om støytiltak.  22 av disse boligene er ferdigstilt per d.d. 36 er etter planen ferdigstilt i løpet av sommeren, mens de ytterligere 34 ferdigstilles innen utløpet av 2. kvartal 2024.

Hvilken type støyisolering får boligene? Skiller boliger like ved flyplassen ut fra boliger som ligger i gul støysone?
Støyisoleringen er forskjellig fra hus til hus, da dette i stor grad avhenger boligens standard knyttet til innvendig støyeksponering og hvor mye støy de utsettes for.  Normalt er tiltakene mer omfattende for bygg med kraftig støyeksponering vs. andre, men trenger ikke å være det.

Får fritidsboliger støytiltak?
Det er ikke krav til innendørs lydnivå for fritidsboliger og de blir derfor ikke vurdert for støytiltak.

Hvorfor kan det være forskjell mellom beregninger og målinger?
Mens beregninger viser gjennomsnittsnivåer og maksimalnivåer, vil enkeltmålinger vise det faktiske støyavtrykket. Jagerflyene flyr i korridorer, som vil si områder flyene flyr innenfor. I tillegg påvirkes lydutbredelsen av været.

Vil det være fare for hørselskade rundt Evenes?
De nye F-35 kan gi mer støy enn F-16. Nær rullebanen og på deler av den sivile lufthavna vil det kunne forekomme lydnivåer over risiko for hørselskade. Det er satt opp varselskilt i de sonene rundt flybasen som er mest utsatt for støy.

Kontaktinfo

Forsvarsbygg
Byggherrekontoret på flystasjonen: 769 17 600
Forsvarsbyggs servicesenter: 468 70 400 

Forsvaret
Sentralbord: 915 03 003
E-post 133 Luftving Evenes: luft.133lv.henvendelser@mil.no

Henvendelse til kommunene finnes på deres nettsider.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.