Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om Evenes flystasjon

Stortinget vedtok i 2012 etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon. I behandlingen av langtidsplanen i 2016 vedtok Stortinget å anskaffe nye maritime patruljefly, som skal lokaliseres på Evenes sammen med de fremskutte kampflyene. 

Innvesteringer

Utbyggingen av nye Evenes Flystasjon har en samlet kostnadsramme, som inkluderer en usikkerhetsavsetning for uforutsette forhold i gjennomføringen, på 5,22 mrd. 2021-kroner.

Lokale og regionale kontrakter inngått

Anskaffelsesstrategien for utbyggingen på Evenes skulle vektlegge lokal og regional utvikling. Forsvarsbygg anser at dette i stor grad er oppnådd da ca 65% av antall kontrakter er inngått med lokale og regionale tilknytninger.
Det er nå innen utgangen av 2021 inngått kontrakter for over 4,5 mrd kroner. De største kontraktene ble signert i juli 2021, og omfatter fasiliteter for de maritime patruljeflyene (MPA) P8-A Poseidon i sørenden av lufthavna på Evenes.

 

Informasjon om noen hovedprosjekter

Fasiliteter for maritime patruljefly

På grunn av risiko for uønsket turbulens, var det nødvendig å flytte fasilitetene lenger sør enn den opprinnelige lokaliseringen, og prosjektets kostnadsramme ble økt.

Byggeprosjektet omfatter etablering av en hangar med plass for tre P8 fly. To plasser er knyttet til vedlikehold og én plass til vask av flyene. Videre inneholder prosjektet administrative fasiliteter, verkstedsfasiliteter for P-8, samt teknisk lager og verksted- og lagerfasiliteter for bakkeutstyr og redningsutstyr.
Det skal også etableres oppstillingsplasser for P-8, og plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene. Grunnarbeidene på tomten er ferdigstilt.
Oppstart av utomhusarbeider med de flyoperative flatene samt bygging av hangar, startet i september 2021. 

Fasiliteter for NATOs kampflyberedskap 

Prosjektet omfatter tilpasning og oppgradering av fire shelter som skal benyttes til oppbevaring, klargjøring og lettere vedlikehold av F-35 på QRA-beredskap.
Videre blir hangar H2 tilpasset for å kunne korrigerende vedlikehold av kampfly ut over normal flyklargjøring.
Prosjektet omfatter også et vakt- og beredskapsbygg, og fasiliteter for planlegging av operasjoner, trening og øving for NATOs kampflyberedskap, med tilhørende forlegning og mulighet for enkel forpleining.
Som del av prosjektet er det etablert et oppfangingssystem (Runway Arresting gear, RAG) for kampfly på rullebanen. Fasilitetene ble overlevert til Forsvaret sommeren 2021.

Fornyelse og oppgradering av infrastruktur

Prosjektet omfatter oppgradering og økning av kapasiteten innenfor alle infrastrukturområder ved Evenes flystasjon. Tiltakene omfatter blant annet etablering av ny høyspent kraftforsyning, ny strømforsyning, nytt reservekraftanlegg, nye rør for vann og avløp, fjernvarme-/kjølerør, oppgradering av IKT-infrastruktur på hele basen og ny adkomstvei fra administrativt område til det nye MPA-området sørvest på basen.
Byggestart var første kvartal 2019. I 2021 er det fortløpende deloverleveringer av infrastruktur knyttet til bygg som ferdigstilles. Prosjektet er planlagt å være ferdig innen juni 2022, med enkelte tilpasninger rundt området til de maritime overvåkningsflyene i 2023/24.

Beskyttelse og sikring av basen

Prosjektet omfatter en rekke tiltak som samlet skal utgjøre et balansert og helhetlig sikringskonsept for Evenes flystasjon. Blant annet skal ytre område rundt basen og eksisterende adkomstområder oppgraderes. Det skal etableres et overvåkingssystem, nytt vaktbygg med kontrollområde for kjøretøy og nødvendige porter, bommer, barrierer og sperringer.
Et post- og varemottak føres opp ved ytre vakt nord og en avfallsstasjon bygges i tilknytning til dette. Overlevert til Forsvaret i begynnelsen av 2023.

Nye befalsforlegninger

Utbyggingen av nye Evenes flystasjon innebærer at forlegningskapasiteten for befal er økt for å dekke det totale behovet. Prosjektet omfatter etablering av 94 kvarter fordelt på to forlegningsbygg.
Byggestart var i november 2019, og prosjektet ble overlevert til Forsvaret medio 2021.

Sykestue, velferd og idrett

Dette prosjektet omfatter etablering av et samlet bygg for funksjonene velferdstjeneste, undervisning, prestetjeneste, idrett, kantine og tillitsmannsordning. Prosjektet omfatter også fasiliteter for basehelsetjenesten ved Evenes gjennom etablering av sykestue med direkte tilknytning til velferdsbygget.
Byggestart var i 2021 og overlevert til Forsvaret i 2023.

Fakta

  • I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, skal det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO QRA-beredskap og periodisk treningsvirksomhet.
  • Evenes vil være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser.
  • Basen er bygget ut for å håndtere QRA-oppdraget.
  • Basen vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur.
  • Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35. Denne rollen overtok F-35  1.januar 2022.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.