Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om Evenes flystasjon

Evenes flystasjon er en operativ base med QRA oppdrag for NATO med F35 kampfly. I tillegg er de maritime overvåkningsflyene P8 fullt operativ fra flystasjonen. 

Innvesteringer

Utbyggingen av nye Evenes Flystasjon har en samlet kostnadsramme, som inkluderer en usikkerhetsavsetning for uforutsette forhold i gjennomføringen, på 7,8 mrd 2024-kroner

Lokale og regionale kontrakter inngått

Anskaffelsesstrategien for utbyggingen på Evenes la vekt på lokal og regional utvikling. Forsvarsbygg anser at dette i stor grad er oppnådd da vel 65% av antall kontrakter er inngått med lokale og regionale tilknytninger.
Det er nå innen utgangen av 2021 inngått kontrakter for over 4,5 mrd kroner. De største kontraktene ble signert i juli 2021, og omfatter fasiliteter for de maritime patruljeflyene (MPA) P8-A Poseidon i sørenden av lufthavna på Evenes.

 

Informasjon om noen hovedprosjekter

Fasiliteter for maritime patruljefly

Byggeprosjektet omfatter etablering av en hangar med plass for tre P8 fly. To plasser er knyttet til vedlikehold og én plass til vask av flyene. Videre inneholder prosjektet administrative fasiliteter, verkstedsfasiliteter for P-8, samt teknisk lager og verksted- og lagerfasiliteter for bakkeutstyr og redningsutstyr.
Det skal også etableres oppstillingsplasser for P-8, og plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene.  

Fasiliteter for NATOs kampflyberedskap 

Prosjektet omfattet tilpasning og oppgradering av fire shelter som benyttes til oppbevaring, klargjøring og lettere vedlikehold av F-35 på QRA-beredskap.

Prosjektet omfattet etablering av et vakt- og beredskapsbygg, og fasiliteter for planlegging av operasjoner, trening og øving for NATOs kampflyberedskap, med tilhørende forlegning og mulighet for enkel forpleining.

Fornyelse og oppgradering av infrastruktur

Prosjektet omfatter oppgradering og økning av kapasiteten innenfor alle infrastrukturområder ved Evenes flystasjon. Tiltakene omfatter blant annet etablering av ny høyspent kraftforsyning, ny strømforsyning, nytt reservekraftanlegg, nye rør for vann og avløp, fjernvarme-/kjølerør, oppgradering av IKT-infrastruktur på hele basen og ny adkomstvei fra administrativt område til det nye MPA-området sørvest på basen.
Byggestart var første kvartal 2019. I 2021 er det fortløpende deloverleveringer av infrastruktur knyttet til bygg som ferdigstilles. Prosjektet er planlagt å være ferdig innen juni 2022, med enkelte tilpasninger rundt området til de maritime overvåkningsflyene i 2023/24.

Beskyttelse og sikring av basen

Prosjektet omfattet en rekke tiltak som samlet utgjør et balansert og helhetlig sikringskonsept for Evenes flystasjon. Blant annet er ytre område rundt basen og eksisterende adkomstområder oppgradert. Det er etableret et overvåkingssystem, nytt vaktbygg med kontrollområde for kjøretøy og nødvendige porter, bommer, barrierer og sperringer.
Overlevert til Forsvaret i begynnelsen av 2023.

Nye befalsforlegninger

Utbyggingen av Evenes flystasjon innebærer at forlegningskapasiteten for befal er økt for å dekke det totale behovet. Prosjektet omfatter etablering av 153 kvarter fordelt på tre forlegningsbygg.
Byggestart var i november 2019, og to forlegningsbygg ble overlevert Forsvaret i 2021. 

Det tredje forlegningsbygget er planlagt overlevert 2025. 

Sykestue, velferd og idrett

Dette prosjektet omfattet etablering av et samlet bygg for funksjonene velferdstjeneste, undervisning, prestetjeneste, idrett, kantine og tillitsmannsordning. Prosjektet omfattet også fasiliteter for basehelsetjenesten ved Evenes gjennom etablering av sykestue med direkte tilknytning til velferdsbygget.
Byggestart var i 2021 og overlevert til Forsvaret i 2023.

Fakta

  • I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, ble det bestemt å etablere en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO QRA-beredskap og periodisk treningsvirksomhet.
  • Evenes er en beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.