Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ørland kommune tilføres opp mot 9 fotballbaner med dyrka mark etter avhending av boliger i rød støysone

Tomtene etter innløste boliger ved Ørland flystasjon som skal rives eller flyttes vil i hovedsak bli tilbakeført til landbruket. Ørland kommune har vedtatt å kjøpe tomtene for videresalg til nærliggende gårdsbruk.

Landbruket er en viktig ressurs for Ørland kommune, med rundt 60 % av kommunens areal brukt til jordbruk. Dette er bakgrunnen for at Forsvarsbygg under hele planleggingen og utbyggingen av Ørland flystasjon for Norges nye F-35 har vært å bevare mest mulig dyrka mark.

Utbyggingen berører landbruket

Utbyggingen av flystasjonen fører imidlertid til at landbruket blir noe berørt. Ørland flystasjon er omgitt av og består av betydelige landbruksarealer, leid ut som dyrka mark for nærliggende gårdsbruk. I forbindelse med utbyggingen trengs det areal for rullebaneforlengelse, av sikkerhetshensyn og bygging av nye bygg og anlegg. I tillegg berører de nye F-35 kampflyene landbruket noe på grunn av støy, men de aller fleste vil kunne fortsette å drive som før.

Tilbakefører først og fremst til dyrka mark

Nå som vi som del av vårt oppdrag avhender innløste, fraflyttede boliger i rød støysone, har vårt mål om å bevare dyrka mark stått sentralt. De aller fleste tomtene som blir igjen etter flytting eller riving er plassert i områder rundt flystasjonen som er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Det er derfor satt som forutsetning at arealene etter avhending skal brukes til landbruksformål. 

- Totalt regner vi med at det vil bli tilbakeført rundt 65 daa dyrka mark, noe som tilsvarer rundt 9 fotballbaner, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen. 

I regnskapet er ikke bare selve fotavtrykket til boligene tatt med, men også den øvrige tomta slik som eventuelt andre bygg, beplantninger, veier og plasser som hører til boligen.

- Nøyaktig areal er ikke endelig avklart, da vi ikke vet eksakt antall boliger som vil bli avhendet, men det er tatt utgangspunkt i at det vil bli i størrelsesorden 130 boliger som vil bli flyttet eller revet totalt, forklarer Pedersen. Da er det trukket fra de som ønsker støytiltak eller boliger som er vernet, tilføyer han.

Kommunen selger til nærliggende gårdsbruk 

Tomter etter innløste boliger blir lagt ut for «offentlig avklaring», som vil si at staten/Forsvaret, fylket og kommunen, i den rekkefølgen, kan kjøpe tomtene på forkjøpsrett, før de eventuelt legges ut på det private marked. Forsvarets behov vil bli vektlagt. Ørland kommune har imidlertid vedtatt å benytte sin forkjøpsrett for alle de aktuelle tomtene. 

- Vi har benyttet forkjøpsretten for å kunne videreselge tomta til gårdbrukere, fortrinnsvis som tilleggsjord til tilgrensende eiendommer. Slik sikrer vi god arrondering, som vil si naturlige og rasjonelle grenser mellom eiendommer, sier landbrukssjef i Ørland kommune Ingrid Gauslaa Hårstad.

Hun legger til.

- Under omstendighetene med utbyggingen av flystasjonen er det bra at vi har fått til denne løsningen. Det er positivt for landbruket og for samfunnet for øvrig at det totale tapet av dyrkajord reduseres ved å dyrke opp disse arealene, sier hun. 

Tomta kan også bli brukt til annet formål

Det vil også være noen eiendommer som ikke vil bli brukt til landbruksformål. Det kan være snakk om beitemark eller skogsmark, men også til industriformål eller næringsvirksomhet.

- Det meste vil bli tilbakeført til landbruk, men det vil være noen unntak. Det er tomtas lokalisering, egenskaper og topografi som avgjør hvordan den kan brukes, forklarer Carl Oscar Pedersen.

Første rivekontrakt signert

Forsvarsbygg startet opp med riving og flytting av fraflyttede innløste boliger gjennom et pilotprosjekt i mars i år. Byggene som skal rives eller flyttes vil fremover samles opp gruppevis. I første omgang fire grupperinger med opptil 80 boliger.

Kontrakt for den første gruppen ble nylig signert.

- Avtalen ble inngått med Norsk Saneringsservice AS og omfatter 12 bygg, forteller Pedersen. Oppstart vil være i sommer og arbeidene er ventet avsluttet i høst. De fleste av byggene er plassert i Blomsterbyen på Uthaug. Neste entreprise planlegges lyst ut i september og gjelder prioriterte hus langs veiene i sør-vest.

Hele området må ryddes

For at tomta skal kunne tilbakeføres til dyrka mark må entreprenørene følge egne regler i sitt avhendingsarbeid. I samarbeid med kommunen er det formulert egne rivebetingelser som forklarer hvordan tomta skal settes i stand.

- Området som skal tilbakeføres må ryddes. Bygninger, grunnmurer og øvrig bygningsmasse må fjernes eller graves ned med en bestemt klaring fra jordoverflaten, og det skal være dyrkbar, ikke forurensede masser på topp, avslutter han.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.