Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendom - innløsning og støytiltak

Utbyggingen av Ørland flystasjon til hovedbase for nye kampfly vil føre til at flere vil bli berørt av støy. Noen boliger vil få tilbud om innløsning, mens mange vil få tilbud om støyreduserende tiltak. 

Flygemønster og støy
Flygemønster, antall flybevegelser og støyavgivelse fra det nye flyet, er avgjørende for hvilke områder som blir rammet av støy og i hvilken grad. Se støykart over dagens og fremtidig rød (mest støyutsatt) og gul (mindre støyutsatt) sone.

Framtidig flygemønster er fastsatt i samarbeid med Ørland kommune og Luftforsvaret, hvor ulike hensyn, slik som operative krav, støyutsatt bebyggelse, landbruk og fugleliv, er avveid. I planarbeidet før reguleringsplanen til Ørland flystasjon ble vedtatt, ble en rekke flygemønstre vurdert. Det har blitt gjennomført flere samrådsmøter med berørte parter, naboer, myndigheter og ulike interessegrupper for å få frem ulike syn.

Det er sentralt at flygemønsteret som er avtalt blir etterlevd for å sikre forutsigbarhet for omgivelsene. Forsvarsbygg legger derfor opp til at framtidig flygemønster blir fulgt opp med dokumentasjon.

Bestemmelser og retningslinjer for støy for boliger
For vurdering av støybelastninger er det tatt utgangspunkt i Miljøverndepartements retningslinje T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».  Denne retningslinjen legges til grunn ved etablering av ny eller vesentlig endring av en virksomhet. T-1442 angir strengere grenseverdier for støy enn Forurensningsforskriftens kapittel 5, som det tidligere er gjort støyreduserende tiltak etter for bygninger i nabolaget til Ørland flystasjon.

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland flystasjon ble vedtatt av Ørland kommune i november 2014, med endelig vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i august 2015. Reguleringsbestemmelsene gir bestemmelser for støy for boliger og andre bygninger med støysensitivt bruksformål.

Vedtak - innløsning og støyreduserende tiltak
I følge endelig vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til innsigelsessaken for reguleringsplan til Ørland flystasjon, skal utendørs lydnivå for støyfølsom bebyggelse ikke overstige Lden 62 desibel (dB) eller MFNday (statistisk maksimalnivå) 100 dBA.

Dette vil gjelde de fleste boliger, inklusivt andre støyømfintlige bygninger, i rød støysone, men ikke alle. Forsvarsbygg vil imidlertid tilby innløsning til samtlige 176 boliger i rød støysone. Tilbud om innløsning er en frivillig prosess, og en har mulighet til å vente med å bestemme seg til F-35-flyene er i drift på Ørland. De første flyene kom i november 2017.

Dersom tilbud om innløsning avslås, skal forurensningsforskriftens krav til innendørs støy (LpA24t 42dB) overholdes.

For støyfølsom bebyggelse med lavere utendørs lydnivå og som ikke tilbys innløsning skal innendørs lydforhold overholde grenseverdier for lydklasse C angitt i Norsk Standard for lydforhold i bygninger (NS 8175:2012). Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller et forsvarlig kost-nytte forhold, skal lydklasse D i NS 8175:2012 overholdes. I henhold til NS 8175:2012 er kravet for innendørs lydnivå fra utendørs kilder i bolig lydklasse C, 30 dB, mens lydklasse D er satt til 35 dB.

Forsvarsbygg vil tilby innløsning for fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå. Kommunal- og moderniseringsdepartementet konkluderte i desember 2018 med at fritidsboliger rundt Ørland flystasjon også vil ha krav på støyisolerende tiltak.

I følge reguleringsbestemmelsene skal prosessen med innløsning og installering av støyisoleringstiltak være sluttført innen utgangen av 2019.

Se spørsmål og svar om innløsning her.

Se spørsmål og svar om støyreduserende tiltak her.

Konsekvenser for landbruket
Utbyggingen av flystasjonen vil få noen konsekvenser for landbruket i form av arealbeslag og økt støy, men i stor grad vil landbruk på Ørland kunne drives som før.

Ørland flystasjon er omgitt av landbruksarealer på flere sider. Det er også betydelige landbruksarealer inne på flystasjonen. Disse arealene leies ut og driftes av eierne av omkringliggende gårdsbruk - en viktig ressurs for landbruket i kommunen.

For arealutvidelse av flystasjonen har Forsvarsbygg hatt behov for ca. 650 daa nytt areal nord og nordøst. Av disse 650 daa er ca. 340 daa leid ut til dyrka mark. Innenfor gjerdet til Ørland flystasjon er det behov for nedbygging av ca. 1000 daa landbruksareal for etablering av kampflybasen.

Se spørsmål og svar om konsekvenser for landbrukseiendommer her.

Mer informasjon?
Vi har eget prosjektkontor for berørte av utbyggingen i 1. etg. i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum (Næringsgården). Åpningstider er 9-15, men det er mulig å gjøre spesifikke avtaler.

Du kan også kontakte oss på post@forsvarsbygg.no.

Informasjonsside om støytiltak

Omlag 800 boliger rundt Ørland flystasjon vil få tilbud om støyreduserende tiltak. På denne siden har vi samlet aktuelle dokumenter og informasjon relatert til prosessen for støytiltak:

Informasjonsside - støyreduserende tiltak

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.