Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vern av Vardøhus festning er å ta være på et unikt anlegg fra tidlig 1700-tallet. Formålet med verneplanen er å bidra til ivaretagelsen av de kvaliteter som tentativt er oppregnet under Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering. For å oppnå dette er det viktig at:

  • området bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av miljøet må opprettholdes og styrkes
  • de fortifikatoriske anleggene bevares slik at deres utforming, funksjon og gjensidig sammenheng tydeliggjøres.
  • bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer henhold til vernebestemmelsene.
  • vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter tillatelse fra kulturminnemyndighet.
  • tiltak og skjøtsel i landskapet omkring anleggene søker å ivareta evt. forbedre virkningen av anleggene i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og de historiske prosesser som har funnet sted, samt respekt for biologisk mangfold.
    Image "chapter-6-75-1.jpg" without description
    Vardøhus festning sett fra nord med det åpne forterrenget i forgrunnen. Foto Kjetil Rolseth.