Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Katalogen inneholder opplysninger om alle eksisterende bygninger og fortifikatoriske anlegg innenfor denne planens avgrensning av Oscarsborg festning. Unntatt er avdelingens boliger, FHSKs tidligere anlegg på Seiersten (består av et kompleks av nyere bygninger uten antikvarisk interesse) samt enkelte nyere tekniske anlegg – så som transformatorkiosker – uten antikvarisk interesse. Katalogen omfatter ikke monumenter og minnestøtter. En landsomfattende oversikt over slikt materiale innenfor Forsvarets eiendom er under arbeid ved FMU.

Hvert katalogoppslag rommer en tekstdel inneholdende nøkkelopplysninger, historikk, beskrivelse og vernevurdering, samt en illustrasjonsdel med kartfesting, tegninger og fotografier.

Katalogen er i det vesentlige resultatet av en gjennomgang av Oscarsborg ingeniørdetasjements arkiver på Riksarkivet, som omfatter protokoller, kassabøker, kopibøker, innkomne brev, prospekter, kart m.v. Materialet går frem til ca. 1940 og omfatter ca. 17 hyllemeter, og en ekstensiv gjennomgang har ikke vært mulig innenfor prosjektets ramme. Det har vært lagt vekt på å fremskaffe bygningshistoriske opplysninger, til fortrengsel for opplysninger om de sammenhenger bygningene har inngått i. Opplysninger om endel forhold er fragmentarisk gjengitt. Når det f.eks. står om 0001 Hovedfortet at alle innvendige murflater ble malt med limfarve i 1926, impliserer ikke det at dette var eneste eller siste gang så skjedde. Det er en opplysning man har kommet over, og sier ikke annet enn at limfarve ble brukt på innvendige murte flater ihvertfall så sent som i 1926.

Eks-tyske arkivalia fra okkupasjonstiden som vedrører Oscarsborg er i liten grad systematisert og tilgjengeliggjort, og perioden 1940–1945 er derfor hovedsakelig dekket gjennom de opplysninger om tyskernes våpen og materiell som orl.kapt. Jan Egil Fjørtoft har avdekket i sine publikasjoner. For etterkrigstiden er materialet hovedsakelig hentet fra vollmesterarkivene, vedlikeholdsleders arkiv og HER (Forsvarsbyggs eiendomsdatabase).

Bygningsbeskrivelsene er i stor grad basert på arkivalia sammenholdt med egne observasjoner. Bygninger som er fjernet er i et visst omfang omtalt i Historikk. Lokaliseringen av disse fremgår i stor grad av gjengitte historiske kart. Fortifikasjonene er med få unntak fortsatt tilstede i mer eller mindre fragmentert grad. De er kartfestet. Kulturmiljøet er omtalt i Kulturmiljøet beskrivelse og vurdering. I katalogen er det ikke medtatt kanoner og andre løse gjenstander, flaggstenger og andre mindre installasjoner og objekter.

Oppdaterte bygningstegninger er hentet fra Forsvarsbyggs arkiv, mens det eldre tegningsmaterialet er hentet fra Riksarkivet og FMUs tegningsarkiv.

Arkivundersøkelser og tekst: Hans Egede-Nissen.

Foto: Kjetil Rolseth, Hans Egede-Nissen m.fl. (kfr. det enkelte oppslag).

Perspektivtegninger av fortifikatoriske anlegg: siv.ark. Kjeld Magnussen.