Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ørland: Forsvarsbygg har fått to år forlenget frist for enkelte avbøtende støytiltak

Forsvarsbygg søkte kommunen om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om støy og har i vedtak av Fylkesmannen fått ny frist til 31. desember 2021. 

Forsvarsbygg har i oppdraget med å bygge ut Ørland flystasjon for nye F-35 kampfly også ansvar for å ta hånd om eiendom utenfor flystasjonen som berøres av støy. I august 2015 ble reguleringsbestemmelsene stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), med frist om at all innløsning og støytiltak skal være ferdig innen 31. desember 2019.

Gav dispensasjon på vilkår

Vi ligger godt i rute for størsteparten av de avbøtende tiltakene, men for enkelte av dem har fristen i reguleringsbestemmelsene vært krevende. I februar 2019 søkte vi derfor til Ørland kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for Ørland flystasjon, knyttet til reguleringsbestemmelsen vedrørende støy.

I juni 2019 gav kommunen Forsvarsbygg dispensasjon fra støybestemmelsen med vilkår om at Forsvarsbygg tilbød såkalt «delt bofunksjon» til gårdbrukere i rød støysone, som vi si å beholde boenheten på landbrukseiendommen og samtidig få en avlastningsbolig utenfor støysonen. Dette klagde vi på til Fylkesmannen i Trøndelag.

Kan ikke stille vilkår om «delt bofunksjon» 

Fylkesmannen har 19. september 2019 behandlet vår klage. Fylkesmannen har kommet til at kommunen ikke har adgang til å stille vilkår om «delt bofunksjon» og konkluderer med at dispensasjonen delvis stadfestes. Dette innebærer at dispensasjonsvedtaket blir stående, men uten vilkår.

Kan fortsette å bo i rød støysone

Fylkesmannens endelige vedtak gir både varig og midlertidig dispensasjon. Det er gitt varig dispensasjon fra kravet til utendørs støynivå for videreføring av gjenværende bebyggelige i rød støysone for de boligeiere som ønsker å bli boende.

To års forlenget frist

Videre er det gitt midlertidig dispensasjon fra kravet til utendørs støynivå frem til 31. desember 2021 for de deler av støyavbøtende tiltak som ikke lar seg gjennomføre innen fristen. Dette gjelder:

  • Boligeiere som benytter sin disposisjonsrett på to år etter inngåelse av avtale om innløsning, begrenset til 30. juni 2021.
  • Gårdbrukere som ennå ikke har fått ferdigforhandlet frem en avtale om innløsning.
  • Boligeiere som i 2019 bestemmer seg for støytiltak (og hvor støytiltak vil bli gjennomført).
  • Gjennomføring av støytiltak av fritidsboliger i rød og gul støysone.

Viktig for videre drift for flystasjonen

Dispensasjonssøknaden har vært viktig å få på plass. Derfor er vedtaket til Fylkesmannen nå sentralt. 

- Vi er forpliktet til å oppfylle reguleringsbestemmelsene som er vedtatt av KMD, da det er reguleringsbestemmelsene som ligger til grunn for utbyggingen for og operativ drift med F-35 kampfly. Med dette vedtaket er vi helt sikret en videre fremtidig drift med F-35 for flystasjonen, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.