Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fritidsboliger rundt Ørland flystasjon blir ivaretatt

Fritidsboliger i gul og rød støysone for Ørland flystasjon sikres et innendørs lydnivå ned til 35 dB. De fritidsboligene som ikke får tiltak har et innendørs lydnivå som tilfredsstiller kravene.

Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementets konkluderte med at fritidsboliger også skulle ha krav på støyisolerende tiltak, har Forsvarsbygg undersøkt alle fritidsboliger i rød og gul støysone for støytiltak.

- Vi har på den bakgrunn gitt tilbud om tiltak til de fritidsboligene som har et slikt innendørs lydnivå at det er behov for tiltak, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.

Sikres uansett innendørs lydnivå ned til 35 dB

Fritidsboligene er vurdert i tråd med reguleringsbestemmelsene og befares og utredes av Multiconsult på vegne av Forsvarsbygg. Reguleringsbestemmelsene innebærer at fritidsboligene i rød støysone sikres et innendørs lydnivå til 42 dB og at fritidsboligene i gul støysone uansett sikres et innendørs lydnivå ned til 35 dB.

- Etter dette vil vi søke å komme ned mot 30 dB der det er kostnadsmessig forsvarlig. Det forutsettes da at nytten er større enn kostnaden, forteller Pedersen.

En fritidsbolig er ikke en fast bopel

For fritidsboliger tas det i dette nytte- og kostnadsbildet med i vurdering at fritidsboligene brukes langt mindre enn helårsboliger. Det tas utgangspunkt i Skatteetatens prinsipper for verdifastsettelse for fritidsboliger med 60 dagers brukstid i året.

- En fritidsbolig er ikke det samme som en vanlig bolig, den er matrikkelført av kommunen som en fritidsbolig og skal ikke brukes som en fast bopel. En fritidsbolig vil naturligvis brukes ulikt, men det er nødvendig å ha et likt grunnlag for kost-nytte vurderingene, sier Pedersen.

Lyddempende ventiler som tiltak for mange fritidsboliger

I tillegg til plassering med tanke på støyen er de bygningstekniske forholdene ved fritidsboligene av stor variasjon og dette vil også få betydning for hvilket innendørs lydnivå det vil være realistisk å oppnå. I praksis betyr dette at det for fritidsboliger som ligger innenfor intervallet mellom 30 dB og 35 dB, i mange tilfeller blir tilbudt lyddempende ventiler som tiltak.

- Per slutten av mars er det 24 fritidsboligeiere som har fått et slik tilbud om innstallering av lydventiler, forteller Pedersen.

Få fritidsboliger som utsettes for betydelig støy

- Etter å ha gjennomført befaring av alle de 195 fritidsboligene i gul støysone på Ørland og Agdenes og 7 i rød støysone ser vi at det er få fritidsboliger som, ut i fra beregningene, utsettes for så mye støy at det er nødvendig med tiltak ned til 35 dB, sier han.

- Per slutten av mars hadde vi totalt inngått 48 avtaler om støytiltak på fritidsboliger i gul og rød sone. De fritidsboligeierne som ikke blir tilbud støytiltak har dermed et innendørs støynivå som tilfredsstiller gjeldende krav uten at det gjøres tiltak. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.