Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bestemmelser for rød sone på Ørland avklart

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avklart kommuneplanens arealdel for Ørland kommune i rød støysone.

Gjenoppføring av boliger og etablering av våningshus
Forsvarsbygg fremmet innsigelse til kommuneplanens bestemmelser for rød støysone rundt Ørland flystasjon. Innsigelsen var rettet mot tilrettelegging for opprettholdelse av boenheter i støysonen, gjennom å tillate gjenoppføring av boliger og rett til etablering av våningshus på gårder, selv om Forsvarsbygg har innløst det gamle.

KMD har tatt Forsvarsbyggs innsigelse til følge. Departementet er av den oppfatning at bebyggelse i rød støysone bør unngås. Det er et viktig nasjonalt hensyn å sikre Forsvarets interesser og også unngå at boliger blir utsatt for støy. I vedtaket begrenses gjenoppbygging av eksisterende boliger til «gjenoppbygging etter brann og skade». «Rett til våningshus» er fjernet.

- Vi er glad for at hensynene bak støykravene i tidligere vedtatt reguleringsplan for Ørland flystasjon også gjøres gjeldende for kommuneplanens bestemmelser, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.


Mindre usikkerhet

- I tillegg til selve saken om eventuell innløsning eller støytiltak er det ofte usikkerheten i slike saker som er det vanskeligste. Det er derfor gledelig at det har kommet en avgjørelse i saken, som bidrar til avklaringer for alle involverte parter, tilføyer han.


Omfang av vern av bygninger
Forsvarsbyggs fremmet også innsigelse til verneomfanget av bevaringsverdige bygninger innenfor støysonen, med det argumentet om at bruk er en forutsetning for vern.

KMD mener imidlertid her at hensynet til bevaring av det helhetlige kulturmiljøet må veie tyngre enn Forsvarsbyggs innvendinger om at omfanget av vernede bygninger ville medføre kostnader til bevaring av bygninger, som mest sannsynlig vil bli stående uten aktiv bruk.

-  Det er vi, Forsvarsbygg, som blir eiere av vernede bygninger som innløses. Dermed vil vi også ta ansvar for dem, sier Carl Oscar Pedersen.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.