Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rammebetingelser

Nye radarer for militær luftromsovervåking er en prioritert satsing i forsvarssektoren.

Stortingsproposisjon 60 S (2018-2019) beskriver hensikten med investeringen:

Hensikta med investeringar i nye sensorar er å kunne oppretthalde evna til overvaking av norsk og nærliggande luftrom, gjennom å erstatte gamle sensorar med ei løysing tilpassa framtidige behov. Militær luftromsovervaking er, saman med luftvern og kampfly, vesentleg for å oppnå kontroll i luftrommet og ein føresetnad for å sikre fridom for eigne og allierte land-, sjø- og luftstyrkar sine operasjonar. Den militære luftromsovervakinga inngår som ein del av NATO si strategiske luftovervaking.

Dokumentet sier følgende om kostnadsrammen for prosjektet:

Den tilrådde kostnadsramma for prosjektet, for materiell- og EBA-prosjektet er samla 8 140 mill. kroner medrekna meirverdiavgift, ei avsetting for uvisse, og gjennomføringskostnadar.

Fagmilitært råd og Forsvarets langtidsplan

Stortinget vedtok langtidsplanen for Forsvaret 2021-2024 i desember 2020. 

I arbeidet med med langtidsplanen hentet regjeringen inn flere faglige råd og vurderinger, blant andre forsvarssjefens fagmilitære råd.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.