Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredriksten festning

Forord

Idag, da avstander og fysiske hindringer ikke lenger er samme hindringer som før, kan det være vanskelig å se den tidligere betydningen av stasjonære festningsanlegg. Men på 1600-tallet var en hær henvist til å følge de få farbare veiene som fantes. Og terrenget mellom Sverige og Norge er slik beskaffet at en hær på vandring vestover – om den ikke skulle gå så langt nord som til Kongsvinger – på et tidspunkt ville måtte passere Idd kirke. Den kunne simpelthen ikke omgås og Fredriksten fikk dermed, i kraft av sin beliggenhet, stor strategisk betydning. Det forklarer delvis de store ressursene som ble nedlagt i å bygge opp denne massive murkonstruksjonen ved 1600-tallets slutt.

Fredriksten er for mange selve juvelen i kronen blant norske festninger. Den kneiser på toppen av et kupert fjellterreng som er så typisk for landet, den ligger nær grensen mot Danmark-Norges gamle erkefiende Sverige, den er omfangsrik, den er velbevart, og den har stått sin prøve i kamp. Det var utenfor Fredrikstens murer at krigerkongen Carl XII møtte sin skjebne. Kort sagt: Den er alt vi forventer at en festning skal være.

Fredriksten er, som festningene forøvrig, et minne fra en tid med hyppige kriger. Fred var, og er, noe dyrekjøpt. Festningens stridsanlegg fra ulike perioder, de nyeste – om enn bare fragmenter – fra siste krig, minner om at det som er blitt oss en selvfølge slett ikke alltid har vært det. Fredriksten er derfor et monument i ordets egentlige forstand, en påminnelse. Nasjonale Festningsverk signaliserer med denne verneplanen ønsket om å ville holde denne påminnelsen levende.

Forsvarsbygg har på vegne av Forsvarsdepartementet det helhetlige ansvaret for Forsvarets kulturminner og skal forvalte, bevare og utvikle festningsanleggene i Forsvarets eie til levende arenaer for kulturliv, folkeliv og næringsliv. Verneplanene – som utarbeides for alle de 14 nasjonale festningsverkene – skal være til støtte i dette arbeidet og være premissgiver for øvrige planer som vedrører festningsverket. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk.

Verneplanen er godkjent av Riksantikvaren i brev av 29.11.2006.

Image "picture-5-1.jpg" without description

Fredriksten festning sett fra byen. Foto: Jiri Havran.

Image "coverpage-11-1.jpg" without description

Carl XII falt her 1718

Fredriksten verget fedrelandet

Svensker og nordmenn reiste minnet