Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs direktør om året 2020

Vi har sørget for gode leveranser til Forsvaret og bidratt til økt kampkraft og bærekraft.

Gode resultater i et krevende år
Forsvarsbygg har, som resten av samfunnet, blitt påvirket av koronapandemien i 2020. Produksjonen har gjennom året likevel vært høy, og vi har levert effektive og operative eiendommer, bygg og anlegg til Forsvaret. Dette har bidratt til økt kampkraft, og vi har hatt en aktiv rolle i utviklingen av et bærekraftig og fremtidsrettet norsk forsvar.
 
Da Norge stengte ned 12. mars 2020, hadde Forsvarsbygg allerede en plan for pandemiberedskap. Planen gjorde oss i stand til å komme hurtig i gang med krisehåndteringen, og vi har derfor klart å holde bygg og anlegg i full drift. Det har ikke vært mulig å gjennomføre alt planlagt vedlikehold, men vi har prioritert ressursinnsatsen der den har gitt størst effekt på operativ evne for Forsvaret. I tillegg har vi opprettholdt cirka 95 prosent av produksjonsvolumet i investeringsvirksomheten og startet nye prosjekter.
 
Vi har effektivisert leveransene våre
I 2020 har vi gjennom ulike effektiviserings- og forbedringstiltak effektivisert våre leveranser og tjenester med 57 millioner kroner. Til sammen har vi i langtidsperioden 2017–2020 effektivisert for 250 millioner kroner. Dette er noe under kravet på 270 millioner kroner. Vi tar ut effektene av tiltakene gjennom lavere husleiekostnader og økt produksjon.

Vi er en beredskapsorganisasjon
Eiendom, bygg og anlegg er viktige innsatsfaktorer for forsvaret av Norge i fred, krise og krig. Forsvarsbygg har derfor en viktig rolle som tilrettelegger for Forsvarets trening og øvelser. I 2020 deltok vi i totalforsvarsøvelsen Polaris Gram 2020. Her fikk vi sammen med resten av totalforsvaret trent den nasjonale kommandostrukturens evne til å planlegge og gjennomføre styrkeoppbygning med påfølgende nasjonale operasjoner. I tillegg fikk vi trent på samhandling mellom sivil og militær sektor, slik at vi kan videreutvikle planverket og evnen til å koordinere og prioritere samfunnets totale ressurser i krise og krig.

Øvelsen Cold Response 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien. I forberedelsene og avviklingen av øvelsen fikk vi likevel vist at vi kan understøtte forsvarssektorens operative evne, samt støtte allierte styrker på øvelse i Norge. Erfaringene herfra tar vi med oss inn i planleggingen av Cold Response 2022.

Fornying og økt operativ evne for Forsvaret
I 2020 gjennomførte vi byggeprosjekter for om lag 3,7 milliarder kroner, til avtalt kvalitet og innenfor rammene som er gitt. Vi overleverte 84 byggeprosjekter, blant annet oppgradert taxebane på Evenes, nytt mannskapskjøkken til Hans Majestet Kongens Garde på Huseby, ammunisjonsbygg og perimetersikring på Ørland flystasjon og flere prosjekter i programmet for utfasing av fossilt brensel. Vi har brukt midlene målrettet på eiendom, bygg og anlegg som understøtter Forsvarets operative evne og bidrar til en mer bærekraftig eiendomsportefølje.

Noen av de viktigste pågående prosjektene våre er tilrettelegging for eiendom, bygg og anlegg til militær luftromsovervåking, fortsatt utbygging av kampflybase på Ørland og fremskutt base for kampfly og nye maritime patruljefly på Evenes. Etablering av infrastruktur og vedlikeholdsfasiliteter på Haakonsvern, samt videre oppbygging av Finnmark landforsvar og garnisonen i Porsanger, er også prioriterte prosjekter for å understøtte Forsvarets operative evne og beredskap.

Vi går inn i en ny langtidsperiode
Forsvarssektoren er på vei inn i en ny langtidsperiode (2021–2024). Denne innebærer en styrking av Forsvaret og skal blant annet øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet. Målsetningene i den nye langtidsplanen krever at forsvarssektoren sammen moderniserer og effektiviserer for 1,9 milliarder kroner årlig fra 2024.

Forsvarsbygg har utarbeidet et nytt målbilde for perioden, som viser hvordan våre resultater skal understøtte forsvarssektoren effektmål. Målbildet legger i større grad enn tidligere vekt på bærekraft i konkrete leveranser og rådgiving. Vi har utarbeidet en plan for perioden 2021–2032 som peker ut den langsiktige retningen for virksomheten og beskriver satsingsområder og prioriteringer. Til sammen vil dette gjøre oss godt rustet til å bygge forsvarsevne i årene som kommer.

Utvikling og verdibevaring
Med nesten 13 000 bygg og anlegg spredt over hele landet, forvalter Forsvarsbygg Norges største offentlige eiendomsportefølje. Å finne en god balanse i porteføljen, slik at Forsvaret har det de trenger for sin virksomhet, er vår viktigste oppgave. I 2020 har vi gjennomført vedlikeholdsprosjekter for om lag 557 millioner kroner, som er noe lavere enn fjoråret.

Eiendom, bygg og anlegg som skal videreføres i Forsvarets fremtidige basestruktur, og som har stor betydning for sektorens samlede operative evne og beredskap, har prioritet når vi planlegger ressursinnsatsen. Det er likevel en utfordring å opprettholde tilstandsgraden på forsvarssektorens samlede bygningsmasse.

I 2020 solgte vi forsvarseiendommer for 227 millioner kroner. Salgsinntektene består primært av boligsalg og salg av Soma-leiren i Stavanger. Forsvarssektoren har fortsatt behov for å avhende betydelig eiendom, bygg og anlegg de neste årene for å bidra til å finansiere forsvarsstrukturen i neste langtidsperiode.

Festningene hadde i 2020 totalt 2,5 millioner besøkende. Dette viser at vi bidrar til å skape nytt liv på historisk grunn ved å legge til rette for aktivitet på de nasjonale festningsverkene. Besøkstallet hadde en betydelig nedgang fra 2019, men vi regner det som godt med tanke på reiserestriksjoner og avlyste arrangementer på grunn av koronapandemien.

En bærekraftig forsvarssektor
Som Norges største offentlige eiendomsaktør har vi et ansvar for å redusere klimaavtrykket vårt. Vi jobber systematisk i byggeprosjektene våre for å finne kostnadseffektive løsninger, som ivaretar Forsvarets behov og samtidig sparer energi og ressurser. I løpet av året har vi innført krav til bruk av miljøoppfølgingsplaner i alle utbyggingsprosjekter. Vi har også startet et innovasjonsprosjekt for å kunne bygge mer fleksibelt, bærekraftig og ressurseffektivt fremover. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og NHOs program for leverandørutvikling.

Forsvarsbygg ferdigstilte også norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt på Hjerkinn i 2020. Målsettingen med å tilbakeføre 165 kvadratkilometer skytefelt til villmark er nådd, og området er innlemmet i Dovrefjells verneområde. Vi fullførte også prosjektet Ren indre havn i Horten, hvor Forsvarsbygg har deltatt både faglig og finansielt sammen med Horten kommune og Horten industripark.

Vi har fornyet avtaler om samarbeid med Riksantikvaren om ansvar for kulturvern. Avtalen gir Forsvarsbygg utvidet fullmakt til å gjennomføre tiltak på fredete byggverk, samtidig som vi forplikter oss til å ha egne rutiner og kompetanse på fagområdet.

Kontinuerlig forbedring
Forsvarsbyggs veikart for forbedringsarbeid har frem mot 2021 vært grunnmuren for å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring. For å sikre arbeidet med kontinuerlig forbedring i kommende langtidsperiode, vil det bli etablert et nytt veikart. Det gir oss en felles plattform og rammeverk for videre forbedringsarbeid.

Forsvarsbygg har levert et godt økonomisk resultat innenfor rammen av forsvarlig forvaltning og sektorens krav til holdninger, etikk og ledelse. Internrevisjonen har vurdert at Forsvarsbyggs overordnede modenhet på styring og kontroll er formalisert og på vei mot etterlevelse. På virksomhetsnivå er denne vurderingen uendret fra 2019. Internrevisjonen peker på at Forsvarsbygg er i positiv utvikling og at enkelte elementer i styringssystemet vårt beveger seg mot kontinuerlig forbedring. Riksrevisjonen hadde ingen merknader til Forsvarsbyggs regnskap i 2019.

Vår ambisjon er å bli ledende på offentlige anskaffelser og bruke vår posisjon i markedet til å sørge for priseffektive anskaffelser. Samtidig skal viktig samfunnsansvar ivaretas i anskaffelsene. I 2020 har vi ytterligere styrket oppfølgingen av leverandørene våre og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Vi har i 2020 vist at eiendom, bygg og anlegg er et premiss for utviklingen av ønsket forsvarsstruktur, og at Forsvarsbygg er en viktig beredskapsorganisasjon for Forsvaret. Slik bidrar vi til å bygge forsvarsevne hver dag.


Svein Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg
Teksten er hentet fra kapittel 1, Leders beretning, i Forsvarsbyggs årsrapport for 2020.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.