Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs direktør om 2016

2016 har vært preget av god måloppnåelse, betydelig forbedringsarbeid og oppstart av organisasjonsendringer for å tilpasse oss fremtidens krav.

2016 har vært et godt år
Vi har hatt en positiv fremgang på måloppnåelsen vår, med god måloppnåelse på tre av fire mål. Vi har hatt høy aktivitet gjennom året, og har produsert vedlikehold og byggeprosjekter for 1,1 milliard kroner mer enn fjoråret. De gode resultatene har vi skapt med færre ansatte, samtidig som vi har effektivisert virksomheten vår med 65 millioner kroner siden 2012. Vi kan dermed konkludere med at Forsvarsbygg i 2016 har bidratt godt til å bygge forsvarsevne.

Forsvarssektorens eiendomsekspert
Vi ivaretar forsvarssektorens eiendomsinteresser som en del av vårt oppdrag om å understøtte Forsvarets operative evne og beredskap. I 2016 har vi jobbet mye med støyutfordringer som kan oppstå som følge av Forsvarets behov for øving og trening, og vi har utarbeidet en statlig eierstrategi for Bodø flystasjon som følge av den kommende avviklingen av kampflyaktiviteten ved basen. Vår spisskompetanse på sikring av bygg er viktig for Forsvaret og unik i staten. Vi benyttes derfor stadig mer som rådgivere i andre samfunnskritiske eiendomsprosjekter. I 2016 har vi hatt enkelte rådgivningsoppdrag for Forsvaret i forbindelse med innføring av allmenn verneplikt, og har på oppdrag fra Forsvaret gjennomført tiltak i kaserner på Madla og Huseby.
Byggeprosjekter
I 2016 har vi gjennomført byggeprosjekter for om lag 3 milliarder kroner over hele landet til avtalt kvalitet og innenfor de rammer som er gitt. Jarfjord grensestasjon i Sør-Varanger og helikopterbase på Haakonsvern ble ferdigstilt. Det er i 2016 arbeidet med standardisering og erfaringsoverføring mellom byggeprosjektene, med mål om at kostnadene blir så lave som mulig. Dette arbeidet blir også svært sentralt i tiden fremover.

Kampflybasen på Ørland er vårt viktigste byggeprosjekt, og har i løpet av 2016 gått inn i sin mest hektiske fase. Planlagte og pågående prosjekter som er kritiske for mottak av de første kampflyene høsten 2017 er i rute. Etableringen av ny kampflybase berører mange enkeltmennesker, og det er viktig for oss å behandle berørte med forståelse og innenfor gjeldende lovgivning. Vi har fortsatt et krevende arbeid foran oss knyttet til eiendomserverv og gjennomføring av nødvendige støyreduserende tiltak.

Nøktern og verdibevarende forvaltning
Med over 12 000 bygg og anlegg spredt over hele landet forvalter vi Norges største offentlige eiendomsportefølje. I 2016 brukte vi mer midler enn tidligere år til vedlikehold, som ga oss gode muligheter til å gjennomføre flere planlagte vedlikeholdstiltak. For festningene viser en flerårig satsing en positiv utvikling i tilstandsgrad. For den øvrige sammensatte eiendomsporteføljen ser vi motsatt utvikling. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har vi derfor igangsatt et arbeid med å se på sammenhenger mellom tilgjengelige årlige rammer og utviklingen i tilstanden på eiendommene. En foranalyse ferdigstilles i løpet av første tertial 2017. Forsvarsbygg avhender bygg og eiendom som ikke lenger skal benyttes av Forsvaret, eller som har blitt uhensiktsmessig for formålet. I 2016 ble 413,7 millioner kroner fra avhendingsvirksomheten overført forsvarsbudsjettene til høyere prioriterte oppgaver.

Fokusert miljøarbeid med gode resultater
Energiledelse, bruk av fornybar energi og redusert ressursbruk er viktige elementer i leveransene våre. I 2016 avsluttet vi fase II av vårt energiledelsesprogram. Siden 2012 har vi, sammen med Forsvaret og Enova, redusert den årlige energibruken på sektorens drøye 12 000 bygg og anlegg med 136 GWh. Dette er godt over målet 93 GWh. For Forsvarsbygg betyr hver GWh spart rundt en million kroner. Et fortsatt sterkt fokus på energiledelse vil være avgjørende for å sikre kostnadskontroll på forsyningssiden fremover. I desember 2015 overleverte vi sektorens første nullenergibygg, administrasjonsbygget Visund på Haakonsvern.
Energiregnskapet fra første driftsår plasserer bygget helt i teten blant Norges mest energieffektive kontorbygg. Prosjektet har vist at nullenergibygg er fullt mulig å realisere uten dyre og kompliserte løsninger, og har stor overføringsverdi til fremtidige byggeprosjekter. Vi gjør tidligere militære skyte- og øvingsområder tilgjengelig for rekreasjon og friluftsliv for befolkningen. I 2016 har vi miljøsanert de utrangerte skyte- og øvingsfeltene Gimlemoen ved Kristiansand, Marka i Farsund og Persnes i Fredrikstad.

Vårt samfunnsansvar
Festningene er nasjonale kulturminner og kulturmiljøer som er åpne for publikum. 3,7 millioner besøkte en av våre 14 festninger i 2016, hvilket er en økning på 400 000 sammenlignet med 2015. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg har i 2016 utført mange oppdrag for øvrig offentlig sektor innenfor sikkerhetsfaglig rådgivning. Dette er et viktig arbeid som gjør oss til en etterspurt leverandør i markedet. I 2016 ga vi ut en oppdatert versjon av Sikringshåndboka. Med boken gjør vi vår spisskompetanse og erfaring fra Forsvaret tilgjengelig for alle som jobber med forebyggende sikkerhetstiltak i Norge. Som Norges største eiendomsaktør har vi et særskilt ansvar for å fremme seriøsitet og gode arbeidsforhold. I 2016 har Forsvarsbygg og Skatteetaten undertegnet en avtale om felles innsats mot kriminalitet i arbeidslivet. Avtalen vil gjøre det lettere for Forsvarsbygg å velge leverandører og underleverandører som opptrer i tråd med norsk skatteog avgiftslovgivning.

Utfordringer fremover
En ny langtidsplan for forsvarssektoren er vedtatt for perioden 2017-2020. Ambisjonen er å gi Forsvaret en bærekraftig struktur og relevant kampkraft for fremtiden. Forsvarsbygg er til for Forsvaret. Vår oppgave er å understøtte utviklingen gjennom å være en kostnadseffektiv støttefunksjon og sikre en mest mulig effektiv eiendomsportefølje. Utredninger i forsvarssektoren de siste to årene har avdekket et betydelig effektiviseringspotensial. Vi skal ta ut vår del. Kravene til innsparing innen utgangen av 2020 er på en kvart milliard kroner. Det får konsekvenser for hvordan vi er organisert, lokalisert og tjenestene vi skal levere i årene fremover.

I 2016 sluttet vi å levere renholdstjenester til Forsvaret, som et ledd i både å effektivisere leveransen i sektoren og rendyrke rollen vår som sektorens eiendomsekspert. Totalt ble 233 medarbeidere overført til ISS Facility Services, forsvarssektorens nye leverandør av renholdstjenester. 84 ble overført til Forsvaret. Foran oss står ytterligere endringer. Ny organisasjonsstruktur vil være på plass i løpet av første halvår 2017. Bemanningen vil bli tilpasset både organisering og oppgavemengde, og vi kan ikke utelukke noe overtallighet.

Forsvarlig forvaltning
Forsvarsbygg har levert et godt resultat innenfor rammen av forsvarlig forvaltning og sektorens krav til holdninger, etikk og ledelse. Risikoreduserende tiltak følges opp som en integrert del av virksomhetsstyringen. I de kommende år skal vi fortsette å skape gode resultater gjennom forsvarlig
forvaltning, evnen til systematisk læring, forbedring av arbeidsprosesser og standardisering av leveransene våre. Riksrevisjonen hadde ingen merknader til Forsvarsbyggs
regnskap for 2015.

Denne teksten er kapittel 1, Årsmelding frå leiaren, i Forsvarsbygg sin årsrapport 2016

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.