Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rivinga i raud sone fullført

Reguleringsplanen for Ørland flystasjon påla Forsvarsbygg å tilby innløysing av 176 eigedomar i raud støysone. Forsvarsbygg har no reve dei innløyste bygga – i alt om lag 200.

Det dreier seg først og fremst om bustadhus og våningshus, men og garasjar, uthus og nokre driftsbygningar. Nå er samlege bygg, som ikkje var omfatta av vernebestemmingar, sanert. Kva som vil skje med dei 40-talls verna bygga er framleis uvisst.

Det er gjennomført en formidabel opprydding og endring i kulturlandskapet på Ørland etter at bustadar som er innløyst (kjøpt) i raud støysone er revet. Fristilt areal er i hovudsak tilbakeført til dyrkbar mark.

Også i Meldalsvegen er bustadane revet . Arealet som da er frigjort vil i nær framtid nyttast til vidareføring av perimetersikringa som omgir flystasjonen. På det viset unngår vi også dyrkbart areal mellom Meldalsvegen og fylkesvegen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.