Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informativ kveld på Ørland

For nesten fullsatt sal ble det holdt informasjonsmøte i Ørland kultursenter 13. juni. Her kan du lese en kort oppsummering med viktige punkter fra møtet.

Ørland kommune, Ørland flystasjon, Støygruppa Ørland og Forsvarsbygg arrangerte møtet som ble holdt for kommunens innbyggere og berørte av utbyggingen av flystasjonen. Morten Rosenlund, avdelingsleder for Jobzone Fosen og styremedlem i Ørland næringsforum, holdt regien.

Flysikkerhet første prioritet
Oblt. Aage Longva informerte om virksomheten på Ørland og overgangen fra F-16 til F-35. Det vil være operative leveranser med F-16 frem til ca. 2021/22 og det ankommer kun 3 fly nå i høst.

Pilot oblt. Marianne Mjelde. orienterte om rutiner for flygninger og prosedyrer for landinger og take offs. Hun viste frem etablerte prosedyrer som alle som skal fly på Ørland må følge. Alle nye kampfly skal følge vedtatt flygemønster, som viser «korridorer» for flygningene. Mjelde la vekt på flysikkerhet som alltid vil være første prioritet. Dette vil innebære at det ved tilfeller hvor det er fare for liv og helse, vil forekomme avvik fra det vedtatte mønsteret eller behov for bruk av etterbrenner.

Ny stasjonssjef
På møtet ble ny stasjonssjef, oberst Hans Ole Sandnes, også presentert. Sandnes har tidligere vært skvadronssjef for 338-skvadron på Ørland flystasjon. Sandnes blir formelt innsatt som ny sjef onsdag 14. juni. Dagens stasjonssjef oblt. Aage Longva takket for et godt og spennende samarbeid med alle parter i løpet av hans fire år som sjef.

Kommunen som tilsynsmyndighet
Ordfører Tom Myrvold holdt innlegg for kommunen og tydeliggjorde kommunens rolle. I forbindelse med støytiltak fungerer kommunen som «tilsynsmyndighet», som vil innebære å se til at innbyggerne sikres riktig og lik behandling, uten at en går direkte inn og kontrollerer hvert enkelt tiltak. Ordføreren fremhevet ellers arbeidet som til nå er gjort og alle mulighetene som følger på grunn av kampflybasen.

Støygruppas saker
Støygruppa innledet med å gi ros for et forbedret samarbeid med Forsvarsbygg, selv om det fortsatt var saker av uenighet. Gruppa var i sine innlegg opptatt av vern av boliger på landbrukseiendommer, avklaringer for gruppen på 176 boliger innenfor rød støysone, kvalitet på støytiltaksarbeidene og praksis for fritidsboliger og støytiltak.

Oppfølging på støytiltak
Forsvarsbygg gav generell informasjon om status og videre arbeid knyttet til utbyggingen og eiendomsforhold utenfor flystasjonen. Relatert til støytiltak presenterte vi hvordan vi arbeider for å følge opp arbeidene og kritikk som har kommet angående dette. Blant annet vil vi gjøre en felles evaluering med kommunen og støygruppa. Forsvarsbygg har imidlertid mottatt flere positive enn negative tilbakemeldinger på tiltakene som er utført. Vi vil ikke godkjenne noen boliger for ferdigstilling før vi har sikret at arbeidene er utført med rett kvalitet og arbeidene følges tett opp av våre byggeledere. 

System for måling av støy
System for måling av støy er på Forsvarsbyggs agenda for å følge opp at flygemønsteret som er vedtatt vil bli fulgt. Målsetningen er å ha systemet på plass til de nye flyene ankommer, men flyaktiviteten vil være lav i starten. Målingen foretas primært for Forsvaret, men gjennom avtale med kommunen vil det bli gjort tilgang til nødvendig informasjon.

Inngått kontrakt med Marihøna barnehage

Det ble på møtet også formidlet at det på samme dag som informasjonsmøtet ble inngått kontrakt mellom Marihøna barnehage og Forsvarsbygg om kjøp av barnehagen. Dette var et positivt utfall av en sak som det har tatt tid å få til en avgjørelse.

Spørsmål fra salen og videre oppfølging
Andre del av møtet var det åpent for spørsmål fra publikum til arrangørene som satt i panel. Direkte relatert til utbyggingen ble det stilt spørsmål blant annet om bevaring av landskapet, oppfølging av kvaliteten og informasjon knyttet til støytiltaksarbeidene, utbedring av veier og system for måling av flygemønsteret/støy.   

Spørsmål ble besvart på møtet og vi vil søke å gi ytterligere klarhet på det som anses som mest sentralt. Innspill på forbedringspunkter knyttet til informasjon i støytiltaksprosessen tar vi med oss i det videre arbeidet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.