Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ørland: 2,5 mill. arbeidstimer, kun seks fraværsskader

Om lag 2,5 millioner «produserte arbeidstimer» har så langt gått med på anleggsplassen på kampflybasen fra starten i 2015. Kun seks ganger har bygge- og anleggsarbeidere pådratt seg skader som har medført arbeidsfravær. Ingen av skadene har vært alvorlige i den forstand at noen har fått varig mèn.

Odd Henning Johansen har vært Forsvarsbyggs SHA-rådgiver (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) fra oppstarten i 2014 på Ørland, Vi ber ham om hjelp til å gå litt bak tallene.  SHA-rådgiveren forklarer at «H1-verdi» viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags fravær fra arbeid/arbeidsplassen.
- For å regne H-verdi: Frekvensverdiene (hyppigheten av hendelser) defineres som antall arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer, dvs. H = arbeidsulykker ganger 1 million delt på antall timer. Vi ligger på en H1- verdi på 2,6, men den er regnet fra vi startet å rapportere på dette i 2015. Normalt regnes H1- verdien gjennom et år av gangen.

Johansen mener man unngå se seg blind på H-verdier.
- Vi skal ikke legge for mye i lave H-verdier. Primært er de et verktøy/hjelpemiddel for å «måle temperaturen» i et prosjekt, der vi får en indikasjon på hvordan status er.

I følge ham har vi fasiten først den dagen vi er ferdig med utbyggingen av kampflybasen.
- Inntil videre bør fokus på SHA opprettholdes, og brystkasse-hamring utsettes, sier han.

«Brukbart»
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) Hos EBA/BNL opererer de med en samlet H-verdi hos sine medlemsbedrifter på 6,04 i 2018. Samlet for bransjene er det vanskelig å finne gode tall, men Johansen fant at begge bransjene lå på 9,09, men legger til at det var i 2016.
- Vil du si at dette er oppløftende for Forsvarsbyggs del, at vi har en H1-verdi på 2,6?
- Ja, det må vel kunne kalles brukbart, sier Johansen.

Sterk og klar
På spørsmål om hva Forsvarsbygg har gjort for å bidra til et så vidt lavt antall skader, forteller SHA-rådgiveren om en byggherre som stiller klare betingelser.
- Min vurdering er at vi har strenge, men fornuftige krav. Vi er ekstremt tydelige ovenfor entreprenørene fra dag 1, der vi samtidig legger opp til et samarbeid for å klare å nå målet vårt. Oppstartsmøtet er en nøkkel her. Videre så viser vi stor tilstedeværelse ute på bygge- og anleggsplass, noe jeg tro veldig på da vi viser at vi følger opp at kravene våre etterleves. Vi er ute på et prosjekt flere ganger ukentlig, ja til og med flere ganger hver dag om nødvendig.

Johansen mener kontinuitet i det gode arbeidet, at det er nok ressurser og at det er forankret i ledelsen, er forutsetninger for å opprettholde den gode statistikken.

Samarbeid er nøkkelen
Selv om SHA-rådgiveren har mye av fortjenesten, vil han ikke være med på at dette har vært noe «one man-show».
- Samarbeidet med flere kolleger i Forsvarsbygg og tidligere LO-koordinator Roar Aas i arbeidet med systematisere oppfølgingen av SHA har vært avgjørende for å lykkes.
En kommer ikke unna hardt og målrettet arbeid for å få uttelling, men samarbeid er nøkkelen for å lykkes, ifølge SHA-rådgiveren.
- Et samarbeid der vi inntar en ledende, men inviterende holdning til entreprenørene våre. Vi trår til og hjelper dem når de har utfordringer. Samtidig er vi streng og krevende, og sanksjonerer om nødvendig. Alt av krav må resultere i handling. Tydelighet og synlighet er svært viktig.

SHA-priser til entreprenører
For ytterligere å motivere entreprenørene til å vektlegge arbeidet med SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) på anleggsplassene, deler Forsvarsbygg ut en SHA-pris hvert halvår, til entreprenører som har utmerket seg.
- Det er hos entreprenørene jobben blir gjort og de gode SHA-resultatene skapes, sier fungerende utbyggingssjef i Forsvarsbygg, Laila Morønning.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.