Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendom, bygg og anlegg i den nye langtidsplanen

I april la regjeringen frem sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren og det ble gjort tydelig klart at eiendom, bygg og anlegg er en vesentlig innsatsfaktor for å oppgradere Norges forsvarsevne i årene som kommer.

Allerede i 2024 får Forsvarsbygg økte investeringsrammer for eiendom, bygg og anlegg for forsvarssektoren. Samtidig skal det prioriteres å ta vare på det vi allerede har, som betyr en økt satsning på vedlikehold og fornyelse av eksisterende EBA. I perioden for denne langtidsplanen skal det gjennomføres oppgradering av infrastrukturen på flere av Forsvarets baser, dersom planen vedtas i Stortinget. Samtidig som investeringsrammene øker og vedlikeholdsetterslepet skal reduseres skal klimaavtrykk og negativ miljøpåvirkning reduseres. 

Behovet er stort, og utbyggingen må gå raskere.  

I langtidsplanen legges det opp til en kraftfull satsing på eiendom, bygg og anlegg som understøtter styrkingen av Forsvarets operative evne med en tidsriktig og funksjonell eiendomsportefølje.  

I praksis betyr det: 

  • Oppgradering av infrastrukturen på mange av Forsvarets baser (baser med gammel og nedslitt infrastruktur og/eller hvor det skal tilføres økt virksomhet som krever mer infrastruktur) 
  • Rask etablering av tilstrekkelig antall boliger, kvarter og kaserner av god nok kvalitet. 
  • Betydelig reduksjon av vedlikeholdsetterslepet i eiendomsporteføljen. 
  • Verdibevarende tiltak som er avgjørende for Forsvarets operative evne.  
  • Prioritere utbygging av infrastruktur som benyttes til alliert mottak. 
  • Redusere klimaavtrykk og negative miljøpåvirkning. 

Det skal settes i gang hurtigløp der behovene er størst. Dette gjelder Setermoen, Bardufoss, Skjold, Linderud, Wallemsviken, Kuhaugen, Terningmoen, Haakonsvern, Ørland og Porsanger.  

Forpliktelser som alliert 

Som alliert må Norge forplikte seg til noen gitte føringer i langtidsplanen. For Forsvarsbygg innebærer det EBA-innsats for tilrettelegging for alliert mottak i tråd med NATOs planverk og utvikling. Når de allierte kommer hit for å øve eller trene – eller i en eskalert situasjon for å bidra til forsvaret av Norge – så kommer de med personell og materiell selv, men det er vi som vertsnasjon som må stille med infrastruktur og EBA-kapasiteter. 

  • Utbyggingen består av en kombinasjon av permanente bygg og teltløsninger.  
  • Infrastrukturen er dimensjonert for allierte, men gir også norske avdelinger bedre fasiliteter for utdanning, trening og øving utenom alliert aktivitet. 
  • Gode skyte- og øvingsfelt. 
  • Oppgradering av infrastruktur vil stort sett baseres på prioriteringene i NATOs planverk. 

Andøya, Værnes, Sola og Bodø utvikles videre for alliert øving i fred og for mottak av større mengder allierte flystyrker i krise og krig. 

Styrke tiltakene for klima, natur og miljø på forsvarssektorens eiendommer 

Parallelt med opptrapping av Forsvarets aktiviteter er sektorens eiendommer, bygg og anlegg et vesentlig område når forsvarssektoren skal styrke arbeidet med å redusere sitt totale klimaavtrykk og negative miljøpåvirkning, ivareta natur og bidra til et bærekraftig samfunn.  

Kulturhistoriske eiendommer 

Festningene er historiske forsvarsanlegg som besøkes av flere millioner mennesker hvert år og er viktige attraksjoner i lokalsamfunnet i Norge. Som eiendomsforvalter er det Forsvarsbygg sin oppgave å legge til rette for utvikling som skaper nytt liv på historisk grunn. En rekke fredede og vernede bygg er i bruk for militære formål i dag, og utgjør slik sett en rød tråd fra den norske militærhistorien til dagens forsvar.  

De kulturhistoriske eiendommene i forsvarssektoren utgjør om lag 620 000 kvm, med rundt 970 bygg som er fredet eller omfattet av vernebestemmelser. Det er i dag et stort vedlikeholdsetterslep på denne eiendomsmassen. Regjeringen ønsker å redusere dette gjennom en helhetlig plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet for sektorens eiendommer.  

Leverandører til Forsvarsbyggs prosjekter 

Det skal skje mye på kort tid, med stor grad av samtidighet. Et godt samspill mellom Forsvarsbygg og leverandørene er avgjørende for å lykkes. Forsvarsbygg ønsker å aktivere mange aktører i det norske leverandørmarkedet. Det gjelder i hele Norge, og det gjelder både store og mindre aktører. Det vil være behov for å se prosjekter i sammenheng for å lage store entrepriser, samtidig som det vil være samtidige prosjekter og oppdrag i mellomstort og mindre omfang som engasjerer SMB-markedet og aktivitet for lokale og regionale bedrifter. 

Hva skjer nå? 

Akkurat nå (mai 2024) ligger langtidsplanen i Stortinget for behandling. Når det gjelder aktivitetsnivået i 2024 er revidert nasjonalbudsjett sendt til Stortinget. Begge deler er forventet behandlet i Stortinget denne sesjonen.  

Det er for tidlig for Forsvarsbygg å si konkret hvilke prosjekter som vil formidles til markedet som en følge av revidert budsjett og av langtidsplanen. Det vil vi komme tilbake til når Stortinget har fattet sin beslutning, og den detaljerte planleggingen har kommet i gang. 

Alle som ønsker å holde seg oppdatert på detaljer fra Forsvarsbygg, kan registrere seg som mottaker av vårt nyhetsbrev, eller møte oss på en av de mange lokale og regionale arrangementene som vil deltar på flere steder i Norge i tiden fremover. Vi vil publisere mer detaljerte nyheter om prosjekter på vanlig måte straks dette er klart.  

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.