Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om prosjektet

Forsvarsbygg startet i 2012 oppdraget med planlegging og utbygging av basene for Norges nye kampfly, F-35. Hovedbasen etableres på Ørland flystasjon. Fremskutt base for F-35 og hovedbase for nye maritime patruljefly, P-8A etableres på Evenes flystasjon. 

Vedtak om etablering av kampflybasene
14. juni 2012 vedtok Stortinget at hovedbasen for Norges nye kampfly skulle etableres på Ørland flystasjon, med fremskutt base på Evenes. Vedtaket om etablering av kampflybasene ble gjort i forbindelse med Stortingsproposisjon 73 S (2011-2012) "Et forsvar for vår tid". Ørland ble vedtatt som best egnet for lokalisering av hovedbasen, med Evenes som lokasjon for fremskutt base med QRA (Quick Reaction Alert) og beredskap for kontroll av luftrommene i nordområdene.

Legge til rette for mottak av nye kampfly og maritime patruljefly
Forsvarsbygg sin oppgave er å legge til rette for at Forsvaret kan ta imot nye kampfly og maritime patruljefly og gjennomføre effektiv utdanning og trening på basene på Ørland og Evenes. Forsvarsbygg utfører på vegne av Forsvarsdepartementet oppdraget som består i å planlegge og bygge, samt ta hånd om aktuelle eiendomserverv og støyisolerende tiltak i forbindelse med etablering av basene.

Utbygging av Ørland flystasjon
Den nye nasjonale kampflybasen etableres i hovedsak på dagens arealer for Ørland flystasjon i Ørland kommune. Etablering av basen vil medføre en vesentlig utbygging av flystasjonen, med blant annet forlengelse av rullebanen. Endelig reguleringsplan med konsekvensutredning ble vedtatt av Ørland kommune i 2014 og stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i august 2015.

Virksomheten med F-16 kampfly skal opprettholdes mens utbyggingen av basen pågår. Et ledig område i nord på flystasjonen er utpekt som området for F-35. Konsentrasjonen av bygg og anlegg for F-35 her muliggjør fortsatt drift og operasjoner av F-16 i en overgangsperiode. Etter at det er opprettet en styrke med nye F-35 vil F-16 bli utfaset.

Faser i kampflybaseprosjektet
Tidshorisonten for planlegging og bygging er at de første kampflyene skal kunne tas imot november 2017, men byggingen på flystasjonen vil fortsette også etter dette. De første årene i prosjektet fokuserte man på planleggings- og prosjekteringsoppgaver der planarbeidet i hovedsak omfattet gjennomgang og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjon, forberedende arbeid, utarbeidelse av helhetlig gjennomføringsplan og utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning. I 2015 gikk prosjektet inn i en byggefase, der oppføringen av nytt skvadronbygg for F-35 ble igangsatt som det første av flere større delprosjekt.

Anleggsarbeider
I anleggsperioden vil Forsvarsbygg gjøre sitt beste for at ulempene blir minst mulig for de som bor og ferdes i nærmiljøet. Trafikksikkerhetstiltak er iverksatt i samråd med kommunen og veimyndigheter. Forsvarsbygg legger vekt på ryddige og lovlige arbeidsforhold, og vi samarbeider med LO og verneombud, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet.

Medvirkning og informasjon
Forsvarsbygg er gjennom arbeidet i tett kontakt med Forsvaret, kommunen, Fylkesmannen, fylkeskommunen og andre relevante offentlige myndigheter. Vi er også i dialog med lokalbefolkningen, blant annet representert av Støygruppa Ørland. Vi orienterer jevnlig i ulike fora og har hver mandag åpen kontordag på Ørland rådhus. God informasjon og samarbeid med eiendom-, bygg- og anleggsbransjen, samt lokalt næringsliv, har også vært høyt prioritert.

Evenes flystasjon
I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, skal det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO QRA-beredskap og periodisk treningsvirksomhet.
I 2016 vedtok Stortinget at Evenes også skal være hovedbasen for maritime patruljefly.
Les mer om Evenes flystasjon her.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.