Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om Evenes flystasjon

Stortinget vedtok i 2012 etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon. I behandlingen av langtidsplanen i 2016 vedtok Stortinget å anskaffe nye maritime patruljefly, som skal lokaliseres på Evenes sammen med de fremskutte kampflyene. 

Innvesteringer

Utbyggingen av Evenes flystasjon var i 2017 kostnadsberegnet med en styringsramme på om lag 4,2 mrd. 2017-kroner. Omregnet i 2020-kroner er dette 4,44 mrd. kroner. Utbyggingens samlede kostnadsramme, som inkluderer en usikkerhetsavsetning for uforutsette forhold i gjennomføringen, var 4,77 mrd. 2017-kroner som omregnet til 2020-kroner er 5,08 mrd.

Lokale og regionale kontrakter inngått

Anskaffelsesstrategien for utbyggingen på Evenes skulle vektlegge lokal og regional utvikling. Forsvarsbygg anser at dette i stor grad er oppnådd da over 70% av antall kontrakter er inngått med lokale og regionale tilknytning. Det er nå inngått kontrakter for over 2,5 mrd kroner, og det pågår forhandlinger nå med kontrakter for 500 mill kroner. Av de store kontraktene som gjenstår så er dette i all hovedsak knyttet til de maritime patruljeflyene som planlegges kontrahert første halvår 2021, samt trafikkavviklingsplattform nord.

Svært høy produksjon pr dag

Det er produsert for over 1,8 mrd kroner i perioden 2019-2020, og for tiden så jobber det over 500 personer knyttet til prosjektene som omfatter alt fra rådgivere, rammeavtaleleverandører, entreprenører og ansatte/innleide i byggherreorganisasjonen. Det er godkjent prosjektgjennomføring på 26 enkeltprosjekter på Evenes hvorav de største omtales kort nedenfor. Foruten de store prosjektene så er det under kontrahering/oppføring:

 • Fornyelse av bygg og infrastruktur/anlegg
 • Ny mannskapsforlegning
 • Nytt Combat service support bygg (Forsyningsbygg)
 • Nytt bygg for hundetjenesten
 • Trafikkavviklingsplattformer sør
 • Tiltak knyttet til innfasing av de maritime patruljeflyene
 • Boliger utenfor basen

Informasjon om enkelte prosjekter

Evenes flystasjon – fasiliteter for maritime patruljefly

På grunn av risiko for uønsket turbulens, var det nødvendig å flytte fasilitetene lenger sørover enn den opprinnelige lokaliseringen, og prosjektets kostnadsramme ble økt.

Byggeprosjektet omfatter etablering av en hangar med plass for tre P-8, der to plasser er knyttet til vedlikehold og én plass til vask av flyene. Videre inneholder prosjektet administrative fasiliteter, verkstedsfasiliteter for P-8, samt teknisk lager og verksted- og lagerfasiliteter for bakkeutstyr og redningsutstyr. Det skal også etableres oppstillingsplasser for P-8, og plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene. Grunnarbeidene på tomten har startet opp og bygging planlegges startet opp i 2021. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i august 2023.

Evenes flystasjon – fasiliteter for NATOs kampflyberedskap                                        

Prosjektet omfatter tilpasning og oppgradering av fire av de spredte kampflyhangarene som skal benyttes til oppbevaring, klargjøring og lettere vedlikehold av F-35 på QRA-beredskap. Videre blir hangar H2 tilpasset for å kunne ivareta vedlikehold av kampfly ut over normal flyklargjøring. Prosjektet vil også omfatte bygging av et vakt- og beredskapsbygg, og fasiliteter for planlegging av operasjoner, trening og øving for NATOs kampflyberedskap, med tilhørende forlegning og mulighet for enkel forpleining. Som del av prosjektet vil det også bli etablert et oppfangingssystem (Runway Arresting gear, RAG) for kampfly på rullebanen.
Det var byggestart i prosjektet primo 2020. Fasilitetene planlegges overlevert til Forsvaret sommeren 2021.

Evenes flystasjon – fornyelse og oppgradering av infrastruktur

Prosjektet omfatter oppgradering og økning av kapasiteten innenfor alle infrastrukturområder ved Evenes flystasjon. Tiltakene omfatter blant annet etablering av ny høyspent kraftforsyning, ny strømforsyning, nytt reservekraftanlegg, nye rør for vann og avløp, fjernvarme-/kjølerør, oppgradering av IKT-infrastruktur på hele basen og ny adkomstvei fra administrativt område til det nye MPA-området sørvest på basen.

Byggestart var første kvartal 2019. Entreprisene for høyspent og lavspent inne på basen og nytt reservekraftanlegg har startet opp. I 2021 vil det være fortløpende deloverleveringer av infrastruktur knyttet til bygg som ferdigstilles. Prosjektet er planlagt å være ferdig innen juni 2022, med enkelte tilpasninger rundt området til de maritime overvåkningsflyene i 2023.

Evenes flystasjon – beskyttelse og sikring av basen

Prosjektet omfatter en rekke tiltak som samlet skal utgjøre et balansert og helhetlig sikringskonsept for Evenes flystasjon. Blant annet skal ytre område rundt basen og eksisterende adkomstområder oppgraderes. Det skal etableres et overvåkingssystem, nytt vaktbygg med kontrollområde for kjøretøy og nødvendige porter, bommer, barrierer og sperringer. Et post- og varemottak føres opp ved ytre vakt nord og en avfallsstasjon bygges i tilknytning til dette.
Prosjektet ble kontrahert høsten 2019, og det har pågått byggearbeider i 2020. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er sommeren 2021.

Evenes – nye befalsforlegninger

Utbyggingen på Evenes flystasjon innebærer at forlegningskapasiteten for befal må økes for å dekke det totale behovet. Dette er planlagt gjennomført i flere byggetrinn tilpasset personellplanen ved Evenes og tilgjengelige investeringsmidler. Prosjektet omfatter etablering av 94 kvarter fordelt på to forlegningsbygg med overdekket utendørs forbindelse.
Byggestart var i november 2019, og prosjektet er planlagt overlevert til bruker medio 2021.

Evenes – sykestue, velferd og idrett

Prosjektet omfatter etablering av et samlet bygg for funksjonene velferdstjeneste, undervisning, prestetjeneste, idrett, kantine og tillitsmannsordning. Prosjektet omfatter også fasiliteter for basehelsetjenesten ved Evenes gjennom etablering av sykestue med direkte tilknytning til velferdsbygget.
Byggestart er planlagt i siste halvår 2020 og planlagt overlevering av bygget er innen utgangen av 2022.

Kontakt
E-post: post@forsvarsbygg.no
Telefon: 468 70 400
Post: Forsvarsbygg kampflybase, Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO


 

Fakta

 • I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, skal det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO QRA-beredskap og periodisk treningsvirksomhet.
 • Evenes vil være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser.
 • Basen skal bygges ut for å kunne håndtere QRA-oppdraget.
 • Basen vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur.
 • Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35 så snart F-35 overtar denne rollen fra F-16, foreløpig beregnet til 2021-2022.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.